Year:2019   Volume: 11   Issue: 3   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1375

Mehtap Kaya

Ideal, Modern and Snob Women": Women's Perception in Early Republican Period Magazines

It is possible to lead the modernization of Turkish women to the Tanzimat period, when the first Westernization attempts in the Ottoman Empire began. In later periods, "the issue of women" and "women" came to the agenda. This issue, which found its place especially in the press, continued to be discussed in the first years of the Republic. Thus, the efforts of "How should be the Turkish women" since the period of the İttihat ve Terakki, continued in the Republican period, too. Forty-seven journals published in the early Republican period were included in the study and the topic of women, which was heavily processed in journals, was used as the main material of the article. The image of women in the journals is examined and the common and different opinions about women are tried to be evaluated. In the journals reviewed, generally, it was determined that the ideal woman and modern women emphasized. In addition, it was found that almost all of the journals described the ideal Turkish woman as an educated mother and wife.

Keywords: Modern Woman, Model of Turkish Woman, Modernization, Family Women, Women-Men Relations

DOI Number: 10.9737/hist.2019.750


"İdeal, Asri, Züppe Kadın": Erken Cumhuriyet Dönemi Dergilerinde Kadın Algısı

Türk kadınının modernleşme serüvenini, Osmanlı Devleti´nde ilk Batılılaşma girişimlerinin başladığı Tanzimat dönemine kadar götürmek mümkündür. Daha sonraki dönemlerde de "kadın" ve "kadın meselesi" sıkça gündeme gelmeye başlamıştır. Özellikle basında kendine yer bulan bu mesele, Cumhuriyetin ilk yıllarında da tartışılmaya devam edilmiştir. Böylece İttihat ve Terakki döneminden itibaren Türk kadınına misyon yükleme çabası, Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Türk kadınının kendisine yüklenen bu misyonu teoride değil de pratikte yerine getirmede, kadının başucu danışmanı basın olmuştur. Erken Cumhuriyet Döneminde yayınlanan kırk yedi dergi çalışma kapsamına alınmış ve dergilerde yoğun olarak işlenen kadın konusu, makalenin ana malzemesi olarak kullanılmıştır. Dergilerde ele alınan kadın imajı irdelenerek kadın konusundaki ortak ve farklı görüşler değerlendirilmeye çalışılmıştır. İncelenen dergilerde -genellikle- ideal kadın ve asri kadın vurgusunun ön plana çıktığı belirlenmiştir. Ayrıca dergilerin hemen hepsinin ideal Türk kadınını, öncelikle eğitimli bir anne ve eş olarak tanımladığı tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Asri Kadın, İdeal Türk Kadını, Modernleşme, Aile Kadını, Kadın-Erkek İlişkileri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.750