Year:2018   Volume: 10   Issue: 9   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1284

The Struggle of The Seleucids for Domination in Anatolia

Ümran Ozan Karahan

Anatolia has been a place of commercial, military and political importance in the Hellenistic period and afterwards. The successors of Alexander the Great, who saw themselves as the heir of Alexander the Great, regarded this important geography as indispensable for the continuation of their power. From the Battle of Kyropedin to the Battle of Magnesia, where they were defeated by Rome, the Seleucids made a military, political and administrative effort to dominate Anatolia. In order to ensure the full sovereignty of Anatolia, they have fought with the Hellenistic Kingdoms established in Anatolia, especially the Ptolemaios. In order to provide the support of the cities in Anatolia, they sometimes tried military and sometimes socio-cultural methods. This process lasted about ninety years. The aim of this study is to try to reveal the struggle of the Seleucids, being one of the Hellenistic period kingdoms, to dominate Anatolia by using the ancient sources and epigraphic sources of the period.

Keywords: Seleucids, Hellenistic Period, Antiochos III.


Seleukosların Anadolu´daki Hâkimiyet Mücadelesi

Anadolu hellenistik dönem ve sonrasında özellikle ticari, askeri ve siyasi bakımdan öneme sahip bir yer olmuştur. Büyük İskender´in varisleri olarak kendilerini gören ardılları bu önemli coğrafyaya sahip olmayı iktidarlarının devamı için vazgeçilmez olarak görmüşlerdir. Kyropedin Savaşı´ndan başlayarak Roma´ya yenildikleri Magnesia Savaşı´na kadar Seleukoslar Anadolu´ya hâkim olabilmek için askeri, siyasi ve idari bir çaba göstermişlerdir. Anadolu´nun hâkimiyetini tam olarak sağlayabilmek için başta Ptolemaioslar olmak üzere, Anadolu´da kurulan Hellenistik Krallıklar ile mücadele etmişlerdir. Anadolu´da yer alan kentlerin desteğini sağlayabilmek için kimi zaman askeri kimi zaman da sosyo-kültürel yöntemler denemişlerdir. Bu süreç yaklaşık doksan yıl devam etmiştir. Bu çalışmanın amacı hellenistik dönem krallıklarından Seleukosların Anadolu´yu hâkimiyet altına alma mücadelesini, modern kaynaklar ile birlikte dönemin tarihini aktaran antik kaynaklar ve döneme ait epigrafik kaynaklardan yararlanarak ortaya koymaya çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Seleukoslar, Hellenistik Dönem, III. Antiokhos


230