Year:2019   Volume: 11   Issue: 1   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1352

Ahmet Aydın ORCID Icon

Islamic Movements in Colonial India: Ehl-i Hadith Community

One of the movements that emerged in the Indian subcontinent in the nineteenth century and which still exists today is the Ahl-i Hadith community founded under the leadership of Nazir Husain (1805-1902). Many communities were formed with religious and political goals such as providing solidarity against the British administration in the Indo-Islamic society, maintaining Islamic educational activities and fighting against missionary activities after the collapse of the State of Babur in 1857. It can be said that Imam Rabbani and the subsequent reform movements, Wahhabism and Shawkânî school which gained strength in India had an impact on the emergence and views of this community. This study aims to examine the history of the Ahl al-Hadith in the framework of the views of the Ahl al-Hadith and the critiques of the Islamic-Islamic community and its basic imagination and claims within the framework of the views of Nezîr Hüseyin and Siddiq Hasan Khan. The Ahl al-Hadith represents an extreme view by opposing to one of the four major Sunni sects and taking as basis the texts produced in the sectarian tradition within these movements which stand out with their opinions on Islamic law.

Keywords: Ehl-i Hadith, Indian subcontinent, Nazir Husain, Siddiq Hasan Khan.

DOI Number:10.9737/hist.2019.705


Sömürge Hindistan´ında İslâmî Akımlar: Ehl-i Hadis Cemaati

Hint alt kıtasında 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve günümüzde de varlığını sürdüren İslâmî akımlardan biri Nezîr Hüseyin (1805-1902) önderliğinde kurulan Ehl-i Hadis cemaatidir. Bâbürlü Devleti´nin 1857´de yıkılmasının ardından Hint-İslam toplumu içerisinde İngiliz yönetimine karşı dayanışma sağlamak, İslâmî tedris faaliyetlerini devam ettirmek ve misyonerlik çalışmalarına karşı mücadele etmek gibi ilmî ve siyasî hedeflerle birçok cemaatin oluştuğu görülmektedir. İmâm-ı Rabbânî ve sonrasında gelişen tecdîd hareketlerinin yanı sıra bu yüzyılda Hindistan´da tesirini artıran Vehhâbîlik ve Şevkânîlik de bu cemaatlerin ortaya çıkışı ve görüşlerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu çalışma Ehl-i Hadis´in merkez siması sayılan Nezîr Hüseyin ve Sıddîk Hasan Han´ın görüşleri çerçevesinde Ehl-i Hadis´in tarihini teşekkülü, temel tasavvur ve iddiaları ve Hint-İslam toplumuna yönelik eleştirileri çerçevesinde incelemeyi hedeflemektedir. Fıkhî yönleri de bulunan bu cemaatler içerisinde Ehl-i Hadis dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden birine intisaba ve mezhep geleneği içerisinde üretilen metinleri esas almaya karşı çıkarak uç bir görüşü temsil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ehl-i Hadis, Hint alt kıtası, Nezîr Hüseyin, Sıddîk Hasan Han.

DOI Number:10.9737/hist.2019.705


655