Year:2010   Volume: 2   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 148

Abdülmecit Mutaf

Ottoman Mining Procedures in The Period of Tanzimat

There were serious changes in mine regulations in the Ottoman Empire along with the political, social and economic reforms of the 19th century. The Land Code of 1858 effected mine regulations and new procedures in searching, digging and management processes were applied. These new arrangements were decided according to the European codes and regulations as in the other spheres of the Ottoman government in the 19th century. However, this situation created new problems. In order to fix those newly created problems few more regulations were issued. For the nineteenth century, one can say that Ottoman mining was in a rapid change in terms of mining regulations.

Keywords: Mining Regulations, exploration license, Management license, concession, Orders, contract,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_111


Tanzimat Döneminde Osmanlı Maden İşletmeciliği Prosedürü

Osmanlı´da devletinin siyasi, ekonomik, idari vs yapısında önemli değişimlerin yaşandığı Tanzimat´tan sonra maden işletmeciliği konusunda da esaslı gelişmeler olmuştur. Arazi Kanunnamesi ile madenler hususunda -klasik dönemden farklı olarak- getirilen yenilikler; arama, çıkarma ve işletme prosedürlerinde de yeni düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu düzenlemeler devletin diğer kurumlarında olduğu "Batı" örnek alınarak yapılmaya çalışılmış ancak bu da pek çok problemin doğmasına sebep olmuştur. Bundan dolayı -bir sonrakinin bir öncekini düzeltmeye çalıştığı- yeni yeni Nizamnameler çıkarılmış ve aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. Bu nizamnamelerdeki esaslarla Osmanlı devletinin sonuna kadar madencilik sisteminin yürütülmesini sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maden Nizamnamesi, Arama Ruhsatnamesi, İşletme Ruhsatnamesi, İmtiyaz, Ferman-ı Ali, Mukavelename, Şartname.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_111


247