Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 577

Erken Osmanlı Devri´nde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli?

Mustafa Beyazıt

Ankara Savaşı (1402) sonrasında Anadolu´yu ele geçiren Timur, ülkesine geri dönerken dönemin geleneğine uygun olarak maharetli ustaları yanında götürmüştür. Çelebi Sultan Mehmet´in kardeşlerini bertarafından sonra Osmanlılar, devletin yeniden var olduğunu göstermek için Timur İmparatorluğu´ndaki yapılarla boy ölçüşebilecek bir inşa faaliyetine girişmişler, Hacı İvaz Paşa Timur ülkesinden, daha önce Osmanlı yurdundan götürülenlerle birlikte başka ustalar da çağırmıştır. Gelen ustalar içerisinde, Timur ülkesi sanat gelenek ve tekniklerini bilen Tebrizliler, önemli bir yer tutar. Çalışmamızda Tebrizli usta grubuyla ilk kez nerede karşılaşıldığı, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde gerçekleştirdikleri eserlerin hangileri olduğu, diğer usta gruplarından nasıl ayırt edildikleri ve neden isimlerinin diğer eserlerde yer almadığı konuları üzerinde durulmuş, bu hususlar güncel çalışmalarla kritik edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erken Dönem Osmanlı Mimarisi, Tebriz, Renkli Sır Tekniği, Mavi Beyaz, Çini Ustaları

Doi Number :10.9737/historyS1318


How to Trace The Groups of Craftsmen From Tabriz in The Early Ottoman Period?

Following Battle of Ankara in 1402, Timur occupied Anatolia and took skilled artists with him on his journey back home, an act that was in line with the period. After Celebi Sultan Mehmed defeated his brothers, Ottomans initiated a building activity compete with Timur´s structures for showing the state´s revival. Hacı İvaz Pasha invited craftsmen from Timur State with taken from the Ottoman abroad before. Among these coming craftsmen, those from Tabriz have an important position. Our study is aimed at focused on issues such as when we came across with craftsmen from Tabriz for the first time, which architectural works they created in the early Ottoman Period, how they were distinguished from other craftsmen groups, and why their names did not appear in other works. Moreover, contemporary studies on these issues were also examined.

Keywords: The Architecture of Early Ottoman Period, Tabriz, Cuerda Seca, Blue White, Tile Craftsmen

Doi Number :10.9737/historyS1318


136