Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1725

Eski Çağda Kenevir Bitkisinin Kullanım ve Yayılımı Hakkında Yeni Bir Değerlendirme

Muhammed Fazıl Himmetoğlu ORCID Icon

Eski çağ insanları çevreleriyle uyumlu bir şekilde yaşamışlarıdır. Yaşadıkları coğrafyanın şartlarına ayak uydurdukları gibi diğer coğrafyalarda yaşayan toplumlarla da kültür alış verişi içerisinde olmuşlardır. Kenevir de işte bu kültür alış verişi sayesinde dünyaya yayılmış endüstriyel bir bitki olarak görülmektedir. Neolitik dönemde Orta Asya´da ortaya çıkan bu bitki eski çağda uzak doğuda birçok alanda kullanılmıştır. Kenevir Hint dünyasına da kültür alış verişi sayesinde taşınmış ve Hint coğrafyasında da kullanılmıştır. Fakat kenevirin Ortadoğu, Anadolu ve Avrupa´ya ulaşması konusunda bazı görüş ayrılıkları vardır. Kimi araştırmacılara göre kenevir eski çağda Mezopotamya, Anadolu ve Avrupa´ya erken tarihlerde gelmiştir. Bunun karşısındaki fikre göre de kenevir eskiçağın son döneminde bu coğrafyalara girmiştir. Bu çalışmada bu fikir ayrılıklarına yeni bir yorum getirilecektir. Diğer taraftan kenevirin kültür aktarımı ile eski çağda Avrasyanın batı parçasına er veya geç ulaşmasına karşın doğu ile aynı seviyeyi geç yakalamasının nedenleri sonuç kısmında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kenevir, Eski Çağ, Asya, Avrupa, Akdeniz

DOI Number: 10.9737/hist.2020.871


A New Evaluation on The Use And Distribution of Hemp Plant in Ancient Age

Ancient age people lived in harmony with their environment. In addition to keeping up with the conditions of the geography they live in, they have also been in cultural exchange with the communities living in other geographies. Hemp is seen as an industrial plant spread around the world thanks to this cultural exchange. This plant, which emerged in Central Asia during the Neolithic period, was used for many areas in the Far East during ancient times. Hemp was also transported to the Indian world through cultural exchange and was also used in the Indian geography. However, there are some differences of opinion regarding the transportation of hemp to the Middle East, Anatolia, and Europe. According to some researchers, the hemp arrived at Mesopotamia, Anatolia, and Europe in the early dates during ancient times. According to the opposite idea, the hemp entered these geographies in the last period of ancient times. In this study, a new interpretation will be brought to these differences of opinion. On the other hand, although the hemp reached the western part of Eurasia sooner or later in ancient times with cultural transfer, the reasons why the hemp catches the same level as the east later will be discussed in the conclusion section.

Keywords: Hemp, Ancient Age, Asia, Europe, Mediterranean

DOI Number: 10.9737/hist.2020.871


404