Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 874

Eskiçağ´da Kappadokia Bölgesi´nin Sınırları

Mustafa Arslan , Esra Bulut

Kappadokia bölgesi binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir ve coğrafi konumu itibari ile jeopolitik bakımdan önemini sürekli muhafaza etmiştir. M.Ö. I. bin yılın başlarında bu kesimde Kaska, Muski ve Tabal gibi unsurlar bulunmaktadır. M.Ö. VI. yüzyılda Lydialılar ile Medler arasında yapılan anlaşmaya göre Halys (Kızılırmak) Nehri bu iki ülke arasında sınır kabul edilmiş ve Kappadokia Bölgesi de Med egemenliğine girmiştir. Bölge Medler´den sonra Pers hâkimiyetine geçer. Strabon, Perslerin bu kesimi iki satraplığa ayırdığından söz eder. Makedon egemenliğinde ise bu satraplıkların krallığa dönüştüğünü, bunlardan birine "Megale Kappadokia (Büyük Kappadokia)" diğerine "Kappadokia Pontos" adını verdiklerini belirtir. Bölge Büyük İskender´in idarecileri tarafından bir süre yönetilmiş ardından Seleukos Krallığının hâkimiyetine girmiştir. M.Ö. 255-M.S. 17 yılları arasında Kappadokia Krallığı´nın egemenliği görülür. Bu krallar tarafından çeşitli imar faaliyetleri yürütülmüş ve zaman zaman Kilikia Tracheia ve Küçük Armenia´nın da dâhil edilmesiyle sınırlar genişlemiştir. Kappadokia, Roma eyaleti olduktan sonra farklı dönemler içerisinde kimi zaman Galatia Eyaleti ile birleştirilerek bir "birleşik eyalet" olmuş bazen de bu eyaletten ayrılarak yönetilmiştir. Bölge Roma´nın doğu-batı şeklinde ayrılmasından sonra imparatorluğun doğu sınırları içinde varlığını sürdürmüştür. Bu çalışmamızda antik kaynakların verdiği bilgilere dayanılarak Kappadokia bölgesinin siyasi ve coğrafi durumu ile farklı dönemler içerisinde bölge sınırlarındaki değişmeler ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kappadokia, Kappadokia Krallığı, Eyalet.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.522


Borders of Ancient Cappadocia

History of the Cappadocia region goes back to thousands of years ago and it maintained its geopolitical and geostrategic importance in various historical periods due to its geographical position. At the beginning of the first millennium B.C the Kashkians, the Mushki and the Tabal were the dwellers of the region, later in the VI. Century B.C the region was ruled by the Medes and the Halys became a border between the Medes and the Lydians according to a treaty. The region was ruled by the Persians after the Medes had been eliminated by the Persians and became a satrapy. Strabo pointed out that the region was divided into two satrapies by the Persians. Again Strabo stated that these satrapies were converted into two kingdoms as "Megale Cappadocia", and "Cappadocia Pontus" by the Macedonians. The region was ruled by Alexander the Great´s satraps for a time and then became a domain of the Seleucids. The region was ruled by the kings of Cappadocia from 255 B.C to 17 A.D and these kings improved the region. The region was extended by the annexation of Cilicia Tracheia and Lesser Armenia. As a Roman Province the region was sometimes united by Galatia and became a "united province" in different periods and sometimes ruled as a single province. After the division of Rome as the East and the West the region stayed under the control of the Eastern Roman Empire.

Keywords: Cappadocia, Kingdom, Province.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.522


242