Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 507

Esnaf Loncalarında Yeniçeriler

Miyase Koyuncu Kaya

Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nde yeniçerilerin ekonomik faaliyetlere katılması, esnaf cephesinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yeniçeriler, Osmanlı Devleti'nin vergiden muaf askerî zümresindendir. Osmanlı esnafı ise vergi ödemekle mükellef şehirli üretici kesimi temsil eder. Yeniçerilerin iktisadi faaliyetlerle meşguliyeti 16. yüzyıl sonlarına kadar gitse de 18. yüzyılda yoğunluk kazanmaktadır. Çalışmamızda özellikle 18. yüzyıl İstanbul'unda yeniçeri-esnaf kimliği üzerinde durularak, yeniçeri kimliği taşıyan esnaf ile diğer esnaf arasında zaman zaman gün yüzüne çıkan anlaşmazlık ve sorunlar incelenmiştir. Bu makale yeniçerilerin asker olma vasıflarını kötüye kullanarak esnafın faaliyetlerine fiziken ya da parasal olarak engeller çıkardıklarını ve esnafın maişet alanını daralttıklarını göstermektedir. Yeniçeriliğin ilgasının Osmanlı esnafına olan etkisi ise berber esnafının aleyhinde oluşan gelişmeler incelenerek belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Osmanlı Esnafı, Yeniçeri, Loncalar

Doi Number :10.9737/historyS911


Janissaries in Artisans' Guilds

This study examines the economic activities of the janissaries from the view point of Ottoman artisans. Because of their military status the janissaries were a tax-exempted class of the Ottoman social system, while the Ottoman artisans were tax-payers of the urban population. The janissaries´ active involvement in economics goes back to the late sixteenth century and it intensifies in the eighteenth century. This article focuses on the identity of janissary-artisans in eighteenth-century Istanbul, and examines the problems between janissary-artisans and other artisans. Furthermore this article illustrates how the janissaries misused their military status by creating physical and financial obstacles for the artisans of Istanbul by abusing their tax-exempt position. In addition, the article examines the impact of the abolishment of the janissary corps on Istanbul artisans using the example of barbers.

Keywords: Ottoman Empire, Ottoman Artisans, Janissary, Guilds

Doi Number :10.9737/historyS911


144