Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 559

Özen Tok

H. 1112 (M. 1700) Tarihli Mısır İrsaliye Hazinesi

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)´nde EV.HMH.d.1153 numara ile kayıtlı bulunan icmal defterine dayanarak yapılan bu çalışmada, Hicri 1112 (M. 1700) yılı Mısır irsaliye hazinesinden yapılan harcamalar incelenerek bu harcamalardan sonra iç hazineye gelirlerin yarısının aktarılabildiği ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Mısır, Eyalet, İrsaliye Hazinesi, Bütçe

Doi Number :10.9737/historyS1109


H. 1112 (AD 1700) Dated Consignment Treasures of Egypt

Relying on the EV.HMH.d.1153 numbered Ottoman revenue register, this article examines the 1112 (AD 1700) dated Consignment Treasure of Egypt and argues that after all the expenditures, half of the revenue was transferred to the internal treasury.

Keywords: Ottoman, Egypt, State, Consignment Treasures, Budget

Doi Number :10.9737/historyS1109


185