Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 222

Halkevlerinin Hatay'daki Faaliyetleri ve Hatay'ın Türkiye'ye Katılım Süreci Üzerindeki Rolü Üzerine Bir Değerlendirme (1937-1939)

Volkan Payaslı

Cumhuriyet Halk Partisi´nin uzantısı olan halkevleri, Cumhuriyet ideolojisinin halka anlatılıp, kökleşmesinde önemli roller üstlenmiştir. Bu çalışmanın temel sorunsalı, iki dünya savaşı arası dönemde Türkiye´den ayrı kalan Sancak /Hatay´da kurulan halkevlerinin, kültürel işlevinin ne olduğu, değişik etnik grupları örgütlemede ve Hatay´ın Türkiye´ye katılımı sürecinde üstlendiği role değinilmesi olmuştur. Özellikle çalışmada, 1938 seçimlerinde halkevlerinin propagandaları ve bu propagandaların, Fransız Komiserliği tarafından nasıl önlendiğine yer verilmiştir. Araştırmada, tarihsel zaman ve mekân anlayışı çerçevesinde, dönemin gazetesinden yararlanılarak, literatürdeki önemli bir noksanlığın tamamlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Halkevi, Fransa, Suriye, Parti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_213


Activities of the People's Houses in Hatay and an Evaluation About the Role on Hatay's Annexation Process to Turkey

The People´s Houses, which had been the extending parts of the Republican People´s Party (RPP) had assumed crucial roles in the rooting of the Republican ideology. The main problematic of this article is the mentioning of what were the cultural functions of the People´s Houses -founded in Sandjak/Hatay region which had been separated from Turkey during the interwar period- the role that they had assumed by the organization of the different ethnic groups and Hatay´s annexation process to Turkey. In the article, it´s especially dealt with the propagandas of the People´s Houses during the elections of 1938 and how these propagandas were prevented by the French Commissariat. It´s aimed in the study that an important deficieny in the literature by benefiting from a newspaper of that period in accordance with the historical time and space.

Keywords: Hatay, People´s Houses, France, Syria, Republican People´s Party

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_213


582