Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2171

HİTİT KANUNLARINDAKİ TARIM VE TARIM ARAZİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN GÜNÜMÜZ MODERN TÜRK HUKUKU İLE KIYASLANMASI

Pınar Bülbül ORCID Icon

Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce, MÖ 2000 yıllarında Anadolu'da halkın ekonomik hayatı meyvecilik, el işçiliği, madenciliğin yanında, günümüzde olduğu gibi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Hititler Dönemi Anadolu'sunda ormanlar ve ekilemeyen araziler bir tarafa bırakılacak olursa, tarıma elverişli topraklar genellikle ya kralın ya tapınakların yani mabedin ya da özel kişilerin kontrolündeydi. Bu toprakların bir kısmı tarla, bir kısmı da bağ ve bahçe tarımı için kullanılmaktaydı. Hititler için tarım hayati derecede önem taşıdığından, Hitit kanun maddelerinden, Hititler dönemi Anadolu'sunda tarlanın sürülmesi, ekilmesi, sulanması, hasat edilmesi, mahsulün toplanması ve taşınması, bu işlerde kullanılan ziraat aletleri ve tarımı yapılan tarla bitkileri hakkında çok önemli bilgilere ulaşmaktayız. Hititler'de olduğu gibi, Anadolu topraklarında tarım ve hayvancılığın önemi, geçmişten günümüze devam etmektedir. Günümüz Anadolu'sunda da tarım ve hayvancılığı destekleyen pek çok hukuki düzenleme yapılmıştır. Hititler zamanında yapılan tarım faaliyetlerinin, günümüzde de iyi bir şekilde yapılabilmesi için, günümüz modern hukukunda, yani Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İş Kanunu´nda gerçekleştirilen düzenlemeler ve yaptırımlar aracılığıyla kanuni olarak garanti altına alınmaya çalışılmıştır. Toplumsal şartlar ve ihtiyaçların değişmesi nedeniyle, Hitit Devleti zamanında var olan bazı düzenlemelerin günümüzde karşılığı olmadığı ve günümüzde yapılan tohumculuk kanunu, organik tarım kanunu, sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu kanunu gibi güncel, Hitit kanunlarında karşılığı olmayan düzenlemelere de rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eskiçağ, Hitit, Anadolu, tarım, tarım arazisi, Hitit Kanunları, Modern Hukuk.

10.9737/hist.2021.1061


Comparison of the Provisions on Agriculture and Agricultural Land in the Hittite Laws with Today's Modern Turkish Law

Approximately 4000 years ago, in 2000 BC, the economic life of the Anatolian people was based on agriculture and animal husbandry, fruit growing, handicraft and mining as it is today. In Hittite-era Anatolia, when forests and uncultivated land were set aside, arable land was generally under the control of either the king, temples or private persons. Some of these lands were used as farms, while some others were used as vineyards and gardenings. From the articles of these laws, we reach to very important information about plowing, planting, irrigating, harvesting, gathering and transporting of the goods, the equipment used in those processes, and the crops planted Anatolia in the Hittites period. As in the Hittites, the importance of agriculture and farming in Anatolia continues from past to present. In today's Anatolia, many legal arrangements supporting agriculture and animal husbandry have been made. In order for these agricultural activities carried out in the Hittite period to be carried out today, Regulations have been made in today's modern law, namely the Turkish Civil Code and the Turkish Code of Obligations, the Turkish Penal Code and Labor Law. Agricultural activities have been tried to be legally guaranteed. Due to the changes in social conditions and needs, some regulations that existed during the time of the Hittite State have no equivalent today. Today, there are laws that have no equivalent in Hittite laws, such as the law on seed production, organic agriculture law, agricultural reform law on land arrangement in irrigation areas.

Keywords: Ancient History, Hittites, Anatolia, agriculture, agricultural lands, Hittite Laws, Modern Laws.

10.9737/hist.2021.1061


298