Yıl:2022   Cilt: 14   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2308

Mehmet Aydın ORCID Icon

İAŞE NEZARETİ VE İAŞE NAZIRLARI (1918-1919)

Birinci Dünya savaşı ile birlikte ortaya çıkan temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması meselesi ve bu meselenin halli için yapılan çalışmalar neticesinde Osmanlı devleti İaşe Nezareti’ni kurdu. Nezaret yaklaşık beş ay kadar kısa bir süre faaliyet gösterdi. Bu süre zarfında üçü asil, üçü vekil olmak üzere beş nazır görev yaptı. Bu makalede kurulan İaşe Nezareti bütün yönleriyle incelenmeye çalışıldı. Nezaretin kuruluş sebepleri, kuruluşu, görev ve yetkileri, teşkilatlanması, nazırları ve lağvedilmesi hususları ele alındı. Çalışma arşiv belgeleri, gazeteler, süreli yayınlar, araştırma ve inceleme eserlerinden yararlanılarak hazırlandı.

Anahtar Kelimeler: Savaş, iaşe, nezaret, nazır, yolsuzluk

10.9737/hist.2021.1102


Ministry of Food and Ministers of Food

As a result of the issue of supplying basic needs and the efforts made to solve this issue which emerged during the First World War, The Ottoman state established the Ministry of Food. The ministry operated for a short period of about five months. During this period, five ministers, three of whom were principals and three were deputies, served. In this article, the Ministry of Food were handled in details. Additionally, the reasons for the establishment of the Ministry of Food, its duties, powers, organizations, ministers and abolition were all discussed. The study was conducted by using archival documents, newspapers, periodicals, research and analysis work.

Keywords: War, food, surveillance, minister, corruption

10.9737/hist.2021.1102

Sayfa Aralığı: 776-779


406