Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1544

Recep Özman ORCID Icon, Ezgigül Doğan

İmparator Decius´un Hristiyanlık Karşıtı Faaliyetleri

235 yılında Maximinus Thrax ile başlayan ve 284´te Diocletian´a kadar devam eden Üçüncü Yüzyıl Krizi dönemi, Roma İmparatorluğu için siyasi, askeri, dini, sosyal ve ekonomik değişimlerin yaşandığı bir kriz dönemi olmuştur. Pagan inanca sahip imparatorlukta Hıristiyanlığın yayılım alanının genişlemesi, imparatorlar tarafından Hıristiyanlık karşıtı politikaların yürütülmesine yol açmıştır. Hıristiyanlık karşıtı faaliyetleriyle tanınan imparator Decius, 249-251 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu döneme kadar Hıristiyanlara karşı bölgesel uygulanan yaptırımlar Decius ile birlikte imparatorluk genelinde ilk kez resmi bir bildiri ile uygulanmıştır. Decius´un Hristiyanlık karşıtı faaliyetlerinin sebebi pagan inancına bağlılığı ve Romalılık düşüncesidir. Hıristiyanların imparatorluk genelinde misyonerlik faaliyetleri yürütmeleri yaptırımlara maruz kalmalarına neden olmuştur. Bu çalışmada Decius´un Hıristiyanlara uyguladığı yaptırımların nedenleri, bu amaçla yayınladığı bildiri ve gelişen olaylar incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Yüzyıl Krizi, Decius, Din, Hıristiyanlık, Libelli

DOI Number: 10.9737/hist.2019.811


The Anti-Christian Activities of Emperor Decius

The Crisis of Third Century, which started with Maximinus Thrax in 235 and continued until Diocletian in 284, was a period of crisis for the Roman Empire in which political, military, religious, social and economic changes took place. The expansion of Christianity in the Roman Empire led to the carried out of anti-Christianity policies by emperors. Emperor Decius, ruled between 249-252 known with his anti-Christianity sanctions. Regional sanctions imposed against Christians until this period were implemented with Decius for the first time with an official declaration throughout the empire. The reasons of Decius' anti-Christianity activities was the idea of being Roman and his pagan belief. Christians´ missionary movements throughout the empire caused them exposure to sanctions. In this study, the reasons of the sanctions that Decius applied to Christians, the declarations he published for this purpose and the developing events were be examined.

Keywords: The Crisis of Third Century, Decius, Religion, Christianity, Libelli

DOI Number: 10.9737/hist.2019.811


625