Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 132

Saadettin Gömeç

Kara Unvanı ve Kara Hanlıların Menşei Üzerine

Malum olduğu üzere Türk Tarihinin önemli bir bölümünü teşkil eden Kara Hanlıların menşei hususunda çok şeyler söylenmiştir. Bu sahanın uzmanları onları değişik Türk boylarına bağlamakla beraber, halâ adlarındaki "Kara" sıfatının tam karşılığı çözülememiştir. Bizim bu yazıyı hazırlamamızdaki maksat hem Kara Hanlıların kökeni hakkındaki görüşleri toparlamak, hem de onların adının manası konusunda birtakım yeni görüşler ileri sürmektir

Anahtar Kelimeler: Kara, Kara Hanlı, Türk Kültürü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_119


About the Title of

As it is known that constitute a significant portion of the Turkish Historical origins of Kara Hans people have said many things. The specialist of the subject to connect them to various Turkish clans. Still in the name "Black" the completely response has not been resolved.

Keywords: Black, Karahanid, Turkish Culture

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_119


240