Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1083

Ebubekir Güngör

Kırgız Milli Aydınlarına Karşı Bolşevik Terörü: Repressiya (1937 - 1938)

Türk dünyasının büyük fedakarlıklar ile yetiştirdiği aydınlar Stalin döneminde baskılanmış, işkencelere maruz kalmış ve çoğunlukla 1938 yılında kurşuna dizilmek suretiyle yok edilmişlerdir. Aydınların yok edilmesi SSCB içerisindeki Türk devletlerinin milli çıkarlarına vurulan büyük bir darbedir. Çünkü bu milli aydınlar, sosyalist ideoloji içerisinde kendi halklarının siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimleri için çalışmışlardır. SSCB içerisindeki diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi Repressiya, Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti´nde de yaşanmıştır. Kır gızistan´da aydınları yok etmek için Komünist Parti Birinci Sekreteri, Emniyet Müdürü, Genel Kurmay Başkanı´ndan oluşan ve troyka (üçlü) adı verilen mahkemeler kurulmuş ve rejimin amaçları doğrultusunda yargılamalar yapılmıştır. Bu mahkemelerde milli aydınlar, Türkçü, Turancı ve İslamcı suçlamaları ile kurşuna dizilmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Stalin, Repressiya, Kırgız basını, Kırgız aydınları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.611


The Bolshevik Terror Against the Kyrgyz National Intellectuals: Repressiya (1937 - 1938)

Intellectuals of the Turkic World, who had been raised with great sacrifices, were repressed and tortured during the rule of Stalin and they were mostly executed in 1938. Termination of the intellectuals made a huge impact on the interests of Turkish states in the USSR because these nationalist intellectuals worked for political, economic and cultural development of their people within the socialist ideology. Like other states in the USSR, Repressiya was applied to Soviet Socialist Republic of Kyrgyzstan. In order to eliminate the Kyrgyz intellectuals, the courts so-called troika composed of the First Secretary of Communist Party, the Director of Police Service and the Chief of Military Staff were formed and nominal trials were made according to the aims of the regime. With the decisions of these courts, nationalist intellectuals were executed with accusations of being Turkish nationalist, Turanist or Islamist.

Keywords: Kyrgyzstan, Stalin, Repressiya, Kyrgyz Press, Kyrgyz Intellectuals

DOI Number: 10.9737/hist.2018.611


747