Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1688

Kırklareli Sanayii (1927 - 1935)

Edip Durmaz

Tarihçiliğin önemli bir dalı olan şehir tarihçiliği günümüzde Türkiye´de ve dünyada büyük gelişmeler kaydetmektedir. Türkiye´de şehir tarihçiliğinin gelişmesi ayrıca bir öneme haizdir. Zira Türkiye´de yapılan tarih çalışmalarının kabaca üçte ikisi hala siyasi tarih alanına yöneliktir. Şehir tarihçiliğinde, ilgili coğrafyanın sadece siyasi ve kronolojik olayları değil, aynı zamanda o coğrafi birimde yaşayan insanların yapıp gerçekleştirdiği tüm faaliyetler birer tarihi olgu olarak ele alınıp incelenebilmektedir. Bu çalışmada, Kırklareli il merkezi ve Lüleburgaz ilçe merkezi odak alınarak, Kırklareli vilâyeti genelinde 1927 - 1935 yılları arasında sanayi alanında yaşanan gelişim ve değişimler genel hatlarıyla incelenmeye, vilâyet genelinde yaşanan bu değişim ve gelişmeler hakkında kısaca bilgiler verilmeye çalışıldı. Ayrıca, vilâyet sınırları içerisinde kurulan ve sahip olduğu gövde büyüklüğü ile vilâyet sanayisi içerisinde çok önemli bir hacim oluşturan Alpullu Şeker Fabrikası´nın tarihçesine, anılan dönem içerisindeki şeker üretimine, oluşturduğu istihdama ve Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya da kısaca değinildi. Bu çalışma bu konu ile ilgili yapılan ilk çalışmadır. Bu nedenle, 1927 - 1935 yılları arasında Kırklareli yöresinde sanayi alanında ortaya çıkan önemli değişme ve gelişmeler anlatılırken, bunların nedenleri ve nasılları üzerinde durulmamış, sadece mevcut gelişme ve değişmelerin gerçekçi bir fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır. Bu gelişme ve değişmelerin neden ve nasılları ayrı birer çalışma konusudur.

Anahtar Kelimeler: Kırklareli, Kırklareli Sanayii, Alpullu Şeker Fabrikası

DOI Number: 10.9737/hist.2020.858


Kırklareli Industry (1927-1935)

Urban historiography , an important branch of historiography, has currently been making great progress in Turkey and in the world. The development of urban historiography in Turkey has also particular significance. Because, still, roughly two thirds of history studies made in Turkey focuses on the political history. In urban historiography, not only the political and chronological events of the related geography, but also all the work done by people in that settlement can be considered as historical facts. In this study, focusing on the center of Kırklareli province and Lüleburgaz district center, it was tried to examine the general developments and changes in the industrial area between 1927 and 1935 throughout Kırklareli province, and to give brief information about these changes and developments throughout the province. Also, the history, the sugar production during the mentioned period, the employment created, and the contribution to the Turkish economy of Alpullu Sugar Factory, which was established within the provincial boundaries and which, with its body size, formed a very important volume within the industry of Kırklareli, were briefly discussed. Since this is the first study on this subject, while explaining the important changes and developments in the field of industry in Kırklareli region between 1927 and 1935, the whys and hows of them were not emphasized, only a realistic picture of the current developments and changes was tried to be taken. The whys and hows of these developments and changes is a separate topic study.

Keywords: Kırklareli, Kırklareli Industry, Alpullu Sugar Factory

DOI Number: 10.9737/hist.2020.858


90