Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 9   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1291

M. Aemilius Lepidus´un Roma Halkına Yaptığı Konuşma

Hülya Boyana

Roma Cumhuriyet Döneminin son tarihçilerinden olan Gaius Sallustius Crispus MÖ 86-35 yılları arasında yaşamıştır. Klasik Roma Tarihçiliğinin başlatıcısı olarak kabul edilir. Yazar, olgunluk eseri olan Historiae´de Roma Devletinin MÖ 78-67 yılları arasındaki politik olayları anlatmıştır. Eserde ele alınan onbir yıl, çatışmaların yaşandığı, soylular ve halk sınıfı arasındaki uçurumun arttığı bir zaman dilimidir. Sallustius Historiae adlı eserinde Sulla´nın ölümünden sonraki zamanın olaylarını anlatmıştır. Yazar eserinin, ilk kitabında, MÖ 78 yılı consul´ü M. Aemilius Lepidus´un Sulla´ya olan düşmanlığını anlatmıştır. Çalışmamızda, diktatör Sulla´ya başkaldıran Lepidus´un, Roma halkına yaptığı Latince konuşmanın Türkçe çevirisi, dönemin olaylarıyla birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. Lepidus´un amacı Sulla´nın baskıcı yönetimine karşı çıkmak gibi görünmektedir. Ancak asıl amacının yönetimi tek başına ele geçirmek olduğunu ve bunun için mücadele ettiğini görmekteyiz. Roma halkının siyasi ve askeri tarihini yazan Sallustius, Lepidus´un Sulla´ya karşı yaptığı bu konuşmayı kaleme alarak, Roma´daki siyasi gelişmelerin iç yüzünün anlaşılmasını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sallustius, Lepidus, Sulla, Historiae, Philippus.


Speech of M. Aemilius Lepidus to Roman Public

Gaius SallustiusCrispus, one of the last historians of Roman Republican Period, lived between BC 86-35. He is acknowledged as progenitor of Classical Roman history. The Author, in his maturity work Historiae narrated the political events of Roman Empire between BC 78-67.The dealt eleven years are the time period when the conflicts are escalated, the disparity between aristocrats and public increased. Sallustius, in his work Historiae captured the events of the period after the death of Sulla. The Author in the first book of his work explicated the hostility of BC 78´s consul M.Aemilius Lepidus towards Sulla In our study the translation of the speech in Latin made by Lepidus to Roman Public who revolted against dictator Sulla is done considering also the events of the period. In this speech it seems that the aim of Lepidus is to object to the repressive policies of Sulla. However we understand that his true purpose is to seize the government on his own, and struggling for it. Sallustius, who wrote the political and military history of Roman public, writing the speech of Lepidus against Sulla, enabled the understanding of inside story of political developments in Rome.

Keywords: Sallustius, Lepidus, Sulla, Historiae, Philippus.


137