Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 458

Macar Tarihinde Peçenekler

Gökhan Dilbaş

Bu makale Türk ve Macar tarihi bakımından büyük önem arz eden Peçenekleri Türk ve Macar kaynaklarının ortaya koyduğu bilgiler ışığında inceleyerek, Peçeneklerin Avrupa ve Macaristan topraklarında vuku bulan faaliyetlerini ortaya çıkarmakta ve Türk kavimlerinin Macar ve Avrupa tarihindeki yerlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.Peçenekler, 8. yüzyılda Oğuz Türklerinin baskısıyla batıya doğru göç etmiş ve 11. yüzyılda Karadeniz´in kuzeyindeki sahaları tutmuşlardır. Ruslarla şiddetli bir mücadeleye girmişler, Balkanlar´a ve Anadolu´ya gelerek bu coğrafyada birtakım faaliyetlerde bulunmuşlardır. Kumanların baskısı sonucu önlerinde bulunan Macarları daha batıya iterek bugünkü Macaristan topraklarına girmeye mecbur etmişlerdir. Peçeneklerin Macarlarla olan temasları, Macaristan´a girerek Macar boylarıyla karışmaları ve Macar tarihinde önemli roller üstlenmeleri Türk ve Macar tarihinin ortak paydalarından birini oluşturmaktadır. Macarların eski yurtlarından bugünkü Macaristan´a gelinceye kadar yaşadıklarını anlatan Anonymus´un "Gesta Hungarorum" adlı kroniğinin birçok yerinde Peçeneklerden bahsedilmiş ve Peçenekler Macar topraklarında bugün de yaşayan hatıralarıyla birlikte Macar ulusal tarihinin ayrılmaz bir öğesi haline gelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Peçenekler, Macarlar, Gesta Hungarorum, Türk Boyları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_530


Pechenegs in the Hungarian History

This article examines the Pechenegs in light of the information provided by Turkish and Hungarian sources and contributes to a better understanding of the activities of the Pechenegs in Europe and in Hungary and the place of Turkic tribes in the history of Europe and Hungary. Pushed by the Oghuz Turks, the Pechenegs migrated towards the west in the 8th century and in the 11th century they occupied areas north of the Black Sea. They engaged in a fierce struggle against the Russians, and passed to the Balkans and Anatolia where they undertook some activities. The Pechenegs were pushed by the Cumans in the east and they pushed the Hungarians to further west and forced them to settle in modern Hungary. The contacts of the Pechenegs with the Hungarians, their arrival to Hungary, and their mix with the Hungarian tribes created a common history of the Turks and the Hungarians. The chronicle "Gesta Hungarorum" of Anonymus narrates the migration of Hungarians from their original land to modern Hungary and mentions the Pechenegs, who became an integral part of the national history of Hungary where there are still some traces of them.

Keywords: Pechenegs, Hungarians, Gesta Hungarorum, Turkic Tribes

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_530


261