Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1070

Murat Zengin

Melikü´n-Mansûr Ebî Bekr b. Muhammed Dönemi Memlûk Türk Devleti Tarihi (Elli Dokuz Günlük Saltanat)

Memlûk Türk Devleti sultanı Melikü´n-nâsır Muhammed b. Kalavun´un ölümünden sonra oğulları Ebî Bekr, Küçük, Ahmed, İsmail, Şâbân, Hacı, Hasan ve Sâlih sırayla saltanat icrâ etmişlerdir. 1341-1361 yılları arası süren bu dönem, Bahrî Memlûklerinin 1382´de yönetimi kaybetmeleriyle sonuçlanan sürecin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bahrî Memlûklerinin görece inkıraz süreci olarak da adlandırabileceğimiz bu döneminde Melikü´n-nâsır Muhammed´in tahta çıkan sekiz oğlundan İsmâil hariç diğerleri emirler tarafından öldürülmek suretiyle ortadan kaldırılmışlardır. Devlet-bürokrasi çatışmasının zirve yaptığı bu dönemde, sultanlar merkezî otoriteyi tesis etmeye çalışırken emirler devletin geleneksek yönetim anlayışı olan monarşik sistemde ısrar etmişlerdir. Melikü´n-nâsır Muhammed´in vasiyeti üzerine saltanat makamına geçen ilk oğlu olan Ebî Bekr, genel olarak babasının politikalarına bağlı kalmış ve bu uğurda önce tahtını ardında da hayatını kaybetmiştir. Makalemizde, Bahrî Memlûklerinin inkıraz sürecinin başlangıcı olarak gördüğümüz bu ilk döneminde tahta çıkan Ebî Bekr ve onun başta Emir Kavsûn olmak üzere diğer emirlerle olan mücadelesi dönemin kaynakları ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ebî Bekr, Kavsûn, Melikü´n-nâsır Muhammed, Merkezi Otorite, Monarşi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.605


The History of Mamluk Turkish State in the period of Malik al-Mansūr Abū Bakr b. Muhammad (Fifty-nine days of Reign)

After the death of The Mamluk Turkish State Sultan Malik al-Nāsir Muhammad b. Qalāwūn, the his sons of Abū Bakr, Kujuk, Ahmad, Ismāʿil, Shaʿbān, Hājjī, Hasan and Sālih had reign in turn. This period between the years 1341-1361 is regarded as the beginning of the process which resulted in the loss of rule of the Circassian Mamluks in 1382. In this period which we can also call the immovable process of the Circassian Mamluks, the eight sons of Malik al-Nāsir Muhammad were removed from the throne by being killed by amirs, except Ismāʿil. In this period when the clash of state-bureaucracy was at its peak, while the sultans tried to establish the central authority, the amirs insisted on the monarchical system, which is the traditional management mentality of the state. Abū Bakr, the first son of Malik al-Nāsir Muhammad, in general, adhered to his father's policies and lost his life and the throne for these policies. In our paper, Abū Bakr´s struggle, who ascended the throne during this first period which we see as the beginning of the disintegration process of the Circassian Mamluks, firstly with Amir Qawsūn and oder amirs is evaluated, in the light of the resources that blongs to the period.

Keywords: Abū Bakr, Qawsūn, Malik al-Nāsir Muhammad, Central Authority, Monarchy

DOI Number: 10.9737/hist.2018.605


624