Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 811

Milli Destanlara Göre Sekellerin Menşei

Pınar YİĞİT TÜRKER

Sekeller, bir milyona yaklaşan bir nüfus potansiyeli ile eski Roma medeniyetinin tam kalbinde yurt edinmiş olmalarına rağmen Avrupa etnik ve kültürel yapısı içinde farklılık arz eden bir topluluk olarak tanımlanmaktadırlar. Zira Hıristiyan olmalarına rağmen gerek dil gerekse de adet yönünden Greko-Romen ve Germanik özellikler göstermeyen bu topluluğun sözü geçen kültür dairesine ne zaman ve ne suretle dâhil olduğu, filologların ve tarihçilerin cevabını bugün dahi tam olarak ortaya koyamadıkları soru işaretleri doğurmaktadır. Sekellerin kimliğine dair tartışmalar onların Türkî unsurların doğu-batı yönünde Avrupa içlerine kadar yürütmüş oldukları göç serüveninin bir ögesi oldukları konusunda sağlam bulgulara dikkat çekmekte, aradan geçen uzun asırlar ve Hıristiyanlığın etkisine rağmen Sekel kültürünün kendine has özelliklerinin muhafaza edildiği sonucunu ortaya koymaktadır. XIX. asra kadar Sekellerin bir Macar (Hun) topluluğu olduğu eski kronikler tarafından açıkça beyan edilmekte ve genel görüş bu şekilde cereyan etmekteydi. Ancak bu yüzyıldan itibaren Türkoloji ilminin ortaya çıkıp yeni açılımlar getirmesi Macar etnik kimliği ile birlikte Sekellerin menşeini de yeniden tartışmaya açmıştır. Biz bu çalışmada Sekellerin etnik kökenine dair tartışmalara kısaca göz attıktan sonra, onların kendi milli destanlarında geçen menşe hikâyelerine değineceğiz. Böylelikle geçmişten beri devam eden Sekel menşeine dair tartışmalara ışık tutmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Sekeller, Hunlar, Macarlar, Türkler, destanlar

DOI Number: 10.9737/hist.2016220345


Origin of Szekelys According to the National Legends

zekelys, with one million population are defined as a distinct community in spite of their homeland in the heart of the ancient Roman civilization in Europe. Although they are Christian, they have not Greco-Roman and non-Germanic features in terms of language and tradition, therefore historians and philologists have no idea about the when and how did Szekelys come in to this area. Arguments on the identity of the Szekelys show that they are related to Turkic elements, who migrated inside of the Europe and despite the many centuries and influence of Christianity, they preserved own traditional culture and characteristic. Until XIXth. century, Szekelys, who are clearly declared as a Hungarian (Hun) community by the old chronicles and the general views. However from XIXth. century, Szekely and Hungarian origins reopened in arguments thanks to new Türkology studies. In this study, we'll repeat some claims about the origin of the Szekelys, and after that we'll cover the origin story in their own national legends. Thus we'll try to clarify to debates about origin of Szekelys.

Keywords: Szekelys, Huns, Hungarians, Turks, Legends

DOI Number: 10.9737/hist.2016220345


138