Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 299

Muhammed Ali Han Dönemi (1822-1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri

Erhan Yoska

Hokand Hanlığı, dönemin en güçlü İslam devleti ve Sünni Müslümanların halifesi olması dolayısıyla Osmanlı Devleti´ne başta siyasi konular olmak üzere, askerî, dinî, sınaî vb. konularda müracaat etmiştir. Muhammed Ali Han döneminde, Osmanlı Devleti´nin desteğini sağlamak amacıyla İstanbul´a üç elçilik heyeti gönderilmiştir. Osmanlı Devleti´ne gelen elçilik heyetleri önce Osmanlı sultanına bağlılıklarını bildirmişler ardından da sultandan siyasi, askerî, dinî, sınai vb. isteklerini gerçekleştirilmesini istirham etmişlerdir. Osmanlı Devleti, Hokand Hanlığı´nın siyasi isteklerine Türkistan hanlıklarının birbirleriyle olan mücadelelerine etki ederek Müslüman cemaatin zarar görmesi ve Rusya ile aralarındaki barışı bozacağı endişesi ile ihtiyatlı yaklaşmıştır. Osmanlı Devleti, askerî, dinî, sınaî alanlardaki diğer istekleri yerine getirmeye çalışmış, ancak Türkistan hanlıkları ile mesafenin uzaklığı ve dış politikadaki sıkıntılar sebebiyle bunu da tam anlamıyla gerçekleştirememiştir.

Anahtar Kelimeler: Hokand Hanlığı, Muhammed Ali Han, Osmanlı Devleti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_389


The Relations between the Khokand and Ottoman State in the Period of Muhammed Ali Khan (1822-1842))

The Khanate of Khokand appealled the Ottoman State, the most powerful state of the Muslim World and represented the caliphate of all muslims, in political, military, religious and industrial areas. In the period of Muhammed Ali Khan, three delagacy committees was sent to İstanbul for purpose of gaining the support of Ottoman Sultan and Caliph. After these committees had submitted their commitments, they beseeched the sultan to fulfill their political, religious, military and industrial demands. But Ottoman State showed political levelheadedness because the Sultan thought that such an intervention could bring about to deteriorate relations between the Russian and Ottoman State and come to harm the Muslim community in Central Asia. On the other hand, Ottoman State tried to fulfill other demands in military, religious and industrial areas, but however it couldn´t perfectly realize because of remoteness between the Empire and Khanates in Turkistan and difficulties in foreign policy.

Keywords: The Khanate of Khokand, Muhammed Ali Khan, Ottoman State, The Khanate of Bukhara

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_389


145