Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 603

Abdullah Lüleci

Mütareke Döneminde İstanbul'da Ermeniler Arasında Görülen Salgın Hastalıklar (1918-1922)

Bu makale Mondros Mütarekesi döneminde İstanbul´da gerek sığınmacı gerekse yerleşik olarak yaşamlarını sürdüren Ermenilerin maruz kaldıkları kolera, çiçek, tifüs ve tifo gibi salgın hastalıkların Ermeni nüfusu üzerindeki etkilerini incelemektedir. Osmanlı, İngiliz ve Kızılay arşivinden toplanan bilgilere dayanarak yazılan makalede bu dönemde salgın hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden Ermenilerin, Türk, Rum ve Yahudi nüfusa göre sayısal olarak daha az oldugu görülse de, kayıplar şehirdeki Ermeni nüfusuna oranlandığında kayıp oranının şehirdeki diger guruplara göre yüksek olduğu tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mütareke Dönemi, İstanbul, Ermeniler, Salgın Hastalıklar, Osmanl Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1301


Epidemic Diseases among Armenians in Istanbul During the Armistice Period (1918-1922)

This article examines the impact of epidemics, such as cholera, smallpox, typhus and typhoid, on the refugee and resident Armenian population of Istanbul during the armistice period. Relying on primary documents from the Ottoman, British and the Red Crescent archives, the article presents that compared to the losses of Turkish, Greek and Jewish population, the overall Armenian losses caused by epidemics appears lower but the Armenian losses were higher as the percentile of Armenian population in the city.

Keywords: Armistice Period, Istanbul, Armenians, Epidemics, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1301


388