Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1711

Mehmet Aydın

Mütareke Ortamında Yolsuzluk Tartışmaları: Siyah Pençe Olayı

Bu çalışma, Birinci Dünya Savaşının neden olduğu olağan üstü koşullarda, ortaya çıkan ve basına yansıyan yolsuzluk ve ihtikâr olaylarını ele almaktadır. Bu bağlamda özel olarak Siyah Pençe şirketi ekseninde gerçekleşen yolsuzluk ve ihtikâr olayları, Tasvir-i Efkar ve İkdâm gazetelerinde yer alan iddialar ışığında ortaya konulmuş; yapılan yolsuzluğun İttihat ve Terakki ile olan bağı ve halk üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki, Basın, Siyah Pençe Şirketi, yolsuzluk, ihtikar

DOI Number: 10.9737/hist.2020.868


Corruption Discussions in The Combat Environment: Black Pence Incident

This paper deals with the corruption and profiteering incidents and their reflections to the press which emerged in the extraordinary circumstances caused by the World War, I. In this context, the corruption and profiteering incidents that especially took place in the axis of the "Black Paw Company" were put forward in the light of the allegations in "Tasvir-i Efkar" and "İkdâm" newspapers. The relationship between corruption and the Committee of Union and Progress and its effects on the society had been examined.

Keywords: The Committee of Union and Progress, Press, Black Claw Company, corruption, profiteering

DOI Number: 10.9737/hist.2020.868


235