Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1634

Özlem Karapınar

Trakya´nın Yeni Sakinleri: Göçmenler (1934-1938)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı´ndan sonra Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu´ya göç hareketleri oldu. Bu savaştan sonra meydana gelen 1912-1913 Balkan Savaşları da kitlesel göçe neden oldu. Osmanlı Devleti´nin tarihi mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti birçok açıdan olduğu gibi, göç meselesini de Osmanlı´dan devralmak zorunda kaldı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti idaresi, uluslaşma politikasına uygun olarak savaşlarda yaşanan kayıplarından oluşan boşlukları doldurmak ve ekonomik hayatı canlandırmak için çalışmalara başladı. Bunun içinde çareler arandı. Akla ilk gelen çare ise farklı etnik ve dini unsurlardan kurtulup, yerlerine aynı dil, din ve kültürden insanların getirilmesi oldu. Yeni kurulan Türk Devleti´nin ihtiyaç duyduğu nüfus bu şekilde sağlanmış olunacaktı. Bu doğrultuda Balkanlar´da mevcut olan Türk nüfus, Anadolu topraklarına doğru göç etti. Türkiye´ye gelen bu göçmenler için yeni düzenlemeler yapıldı. Romanya ve Bulgaristan ile yapılan anlaşmalarla göçler gerçekleştirildi. Uygulanan iskân politikasıyla, Balkanlar´dan gelen bu nüfusa sahip çıkılarak, bir an önce üretici olmaları sağlanmaya çalışıldı. Bulgaristan ve Romanya´dan Doğu Trakya´ya göçler 1923-1933´de küçük kitleler halinde olurken 1934-1938´de hız kazanmıştır. Trakya bölgesine yapılan iskânlar neticesinde bölge nüfusu iki üç kat artmış oldu. Çalışmamızda 1934-1938 yılları arasında Bulgaristan´dan ve Romanya´dan Trakya´ya gelen bu göçmenlerin göç ve iskân süreçleri, karşılaştıkları sıkıntılar ve sorunları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, İskân, Trakya, Romanya, Bulgaristan

DOI Number: 10.9737/hist.2020.840


New Residents of Thrace: Immigrants (1934-1938)

After the Ottoman-Russian War of 1877-1878, there were migration movements from the Balkans and the Caucasus to Anatolia. The Balkan Wars of 1912-1913, which occurred after this war, also caused mass migration. Founded on the historical heritage of the Ottoman Empire as the Republic of Turkey in many respects, he was forced to take over from the Ottoman Empire in the immigration issue. The newly established administration of the Republic of Turkey, in accordance with the nationalization policy of war to fill the gap, consisting of experienced losses and began working to revive economic life. The remedies were sought. The first remedy to come to mind was to get rid of different ethnic and religious elements and replace them with the same language, religion and culture. In this way, the population needed by the newly established Turkish State would be provided. In this respect, the Turkish population in the Balkans migrated to Anatolia. New regulations for these immigrants to Turkey was made. Migrations were made through agreements with Romania and Bulgaria. With the resettlement policy implemented, this population was tried to be ensured to become a producer as soon as possible. The emigration from Bulgaria and Romania to Eastern Thrace was small in 1923-1933 and accelerated in 1934-1938. As a result of the settlements made in the Thrace region, the population of the region increased two to three times. In this study, migration and settlement processes, problems and problems of these immigrants who came from Bulgaria and Romania to Thrace between 1934-1938 will be discussed.

Keywords: Migration, Settlement, Thrace, Romania, Bulgaria

DOI Number: 10.9737/hist.2020.840


255