Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1376

Niğde Müzesi´ndeki Osmanlı Mühürleri

Necla Dursun ORCID Icon

Medeniyet tarihinin en önemli eserlerinden olan mühürler tarih öncesi dönemlerden itibaren kullanılagelmiştir. Türk tarihinde damga veya tamga olarak adlandırılan ve ilk örneklerine Orta Asya´da rastladığımız mühür, Türklerin İslamiyet´i kabulü ile birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Mühürler, İslamiyet´le birlikte hat sanatının farklı alanlardaki kullanımını gösteren en güzel örnekler olmuştur. Kendi dönemi için imza niteliği taşıyan bu eserler bazen bir yüzük üzerinde, bazen bir kolye, bazen de kösteğe takılan veya özel kese içinde taşınan yönetim, kamu veya şahsa özel niteliklerde karşımıza çıkmakla birlikte koruma veya uğur getirmesi için tılsım olarak da kullanılmıştır. Araştırma konumuz Niğde Müzesinde yer alan Osmanlı dönemi mühürlerinin okunuşu, gruplaması, tasnifi ve tanımlanması kapsamında bilimsel değerlendirmelerinin ortaya konulmasıdır. Bugüne kadar Osmanlı dönemi mühürleri ile ilgili çalışmalar yapılmasına rağmen, standart bir kalıp vermeyen mühürlerin taşra örneklerinin incelenmesi ve bilim dünyasına tanıtılması araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Niğde Müzesinde yer alan Osmanlı dönemine ait mühür örnekleri incelenmiş, detaylı fotoğrafları çekilmiş, tasnif edilip gruplandırılmış ve genel bir değerlendirmeye tabi tutularak özellikleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mühür, Mühürcülük, Osmanlı Mühürleri, İslami Dönem Mühürleri, Niğde Müzesi Mühürleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.731


Ottoman Seals in Nigde Museum

Seals, as one of the most important works of the history of civilization, has been used since the prehistoric periods. Seal, which was named as damga or tamga (stamp) in Turkish history and first examples of which were seen in Central Asia, has gained a new dimension with Turks´ adopting Islam. Seals has been the best examples of calligraphy in different fields with Islam. These works, which has signature value for their own period, besides appearing in administrative, public or personal characteristic sometimes on a ring, sometimes on a necklace, and sometimes hung to a watch chain or carried in a special pouch, were used as charm for protection or luck, as well. Our research topic is the presentation of scientific evaluations in terms of reading, grouping, classification and identification of Ottoman period seals in Nigde Museum. Until today, although there are studies on Ottoman period seals, the main purpose of this study is the examination of rural examples of seals which does not give a standard mold and presentation of them to the world of science. In this regard, Ottoman period seal examples in Nigde Museum are examined, their detailed photos are taken, classified, grouped and their characteristics are presented with a general overview.

Keywords: Seal, Seal Bearing, Ottoman Seals, Islamic Period Seals, Nigde Museum Seals

DOI Number: 10.9737/hist.2019.731


393