Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1299

Burçin Işım

Nüfus ve Maliye Defterlerine Göre Keşan´da Romanlar [1830-1848]

Osmanlı Devleti´nde nüfus ve maliye defterleri üzerine bir çok çalışma vardır. Ancak Romanların hem nüfusu hem ekonomisi üzerine çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmada nüfus ve maliye defterlerindeki Romanlar araştırıldı. 1830 ve 1848 yılları arasını kapsayan bu araştırmamızda Roman nüfusun ekonomisi, nüfus değişimi, meslek çeşitleri tespit edilmiş ve diğer nüfus unsurları ile karşılaştırması yapılmıştır. Böylece elde edilen verilerden 18 yıllık döneme ait Keşan´daki Romanların ekonomik, sosyal ve nüfus durumları ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Keşan, Romanlar, Nüfus sayımı, Cizye vergisi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.697


Romanies in Keşan According Population and Finance Registries [1830-1848]

There are many studies on population and finance registers in Ottoman State. However, there is not much research on both the population and economy of Romanies. In this study, Romanies in the population and financial registries have been researched. In this research which covers the period between 1830 and 1848, economy of the Romanies population, population change and occupation types were determined and compared with other population elements. Thus, the economic, social and population status of the Romanies in Keşan from the 18-year period was revealed.

Keywords: Keşan, Romanies, Population census, Jizya tax

DOI Number: 10.9737/hist.2018.697


50