Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2345

Büşra Kadıoğlu ORCID Icon

ON DOKUZ VE YİRMİNCİ ASIR OSMANLI ANA METİNLERİNDE KAVRAMLAR

Osmanlı yenileşmesinde süregelen reform girişimleri on dokuz ile yirminci asırda sistemleşmiş ve kanıksanmıştır. Bu yüzden söz konusu dönemin tahlili Osmanlı modernleşmesinin anlaşılması için elzemdir. Sürece yönelik gerçekleştirilen çok sayıda çalışma olmakla birlikte henüz dönemin zihni ve dilsel yolculuğunu, tecrübesini gösterecek kâfi derecede kavramlar tarihi çalışması yapılmamıştır. Söz konusu alana katkıda bulunmak adına makalemizde Osmanlı Devleti’nin on dokuz ve yirminci yüzyılları için temsil değeri yüksek olan on dokuz ana metin incelenerek kullanılan kavramlar tespit edilmiştir. Akabinde tespit edilen kavramların anlam dönüşümleri tetkik edilmiştir. Yapılan çalışma vasıtasıyla tarihyazımında kavramların tarihlerinin önemine işaret edilmiş, Osmanlı Devleti Tarihi için Kavramlar Tarihi’nin ehemmiyetine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kavramlar Tarihi, Osmanlı Devleti, Modernleşme, Tanzimat, Kanûn-ı esâsî


CONCEPTS IN NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURY OTTOMAN MAIN TEXTS

Ongoing reform attempts in Ottoman renewal were systematized and taken for granted in the nineteenth and twentieth centuries. Therefore, the analysis of the period in question is essential for the understanding of Ottoman modernization. Although there are many studies carried out on the process, there are not yet enough study of conceptual history to show the mental and linguistic journey and experience of the period. In order to contribute to this area, in our article, nineteen of main texts of the Ottoman Empire, which have a high representative value for the nineteenth and twentieth centuries, are examined and the concepts used are identified. Subsequently, the meaning transformations of the identified concepts are examined. Through the study, the importance of the conceptual history in historiography are pointed out and attention are drawn to the importance of the Conceptual History for the History of the Ottoman Empire.

Keywords: Conceptual History, Ottoman Empire, Modernization, Tanzimat, Kanûn-ı esâsî.

Sayfa Aralığı: 297-310


Atıf İçin

Büşra Kadıoğlu, “On Dokuz ve Yirminci Asır Osmanlı Ana Metinlerinde Kavramlar”, History Studies, 15/2, Mayıs 2023, s. 297-310.


216