Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1731

Murat Serdar ORCID Icon

Orta Çağ Avrupası´nda Doktorluktan Papalığa Bir Hayat Hikayesi (İspanyalı Peter 1210-1277)

İnsanlık tarihi birbirinden farklı birçok hayat hikayesiyle doludur. Bu hayat hikayelerinden bir tanesi de İspanyalı Peter´a aittir ve o da sıradan bir hayat hikayesi değildir. O, hayalleri ve hayatın getirdiği gerçekler arasında sıkışıp kalmış ve papalık işlerinden fırsat buldukça hayallerini yaşamaya gayret eden nevi şahsına münhasır biridir. Tanrı vergisi tıbbi bilgi ve kabiliyetinin yanında dinî ulviliği onun hayatını şekillendiren unsurların başında gelmiştir. İspanyalı Peter, papa olana kadar, dinî vazifede bulunduğu dönemde idareciliğin yanında asıl mesleği olan doktorluğu bir kenara bırakmamıştır. O, Kardinal Ottoboni Fieschi´nin doktoruyken X. Gregory´nin dostluğunu kazanarak onun en yakın arkadaşı ve doktoru olmuştur. 1276 yılında mevcut papa ve onun ardılları ardı ardına vefat etmiş ve Peter 20 Ekim 1276 yılında XXI. John adıyla papa olmuştur. Avrupa´daki siyasi istikrarsızlık ve çözülemeyen meseleler, seleflerinden ona kalmış ve çok kısa süren papalığı esnasında onları çözmeye çalışmıştır. Bizim coğrafyamızı da yakından ilgilendiren siyasî birliktelikler ve haçlı seferi fikri, onun döneminde de olmasına rağmen kendisiyle ilgili ülkemizde bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle kendisinin İslâm coğrafyası ve Müslümanlara karşı düşüncelerinin ve faaliyetlerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada kendisi ilmî, dinî ve siyasi yönden değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İspanyalı Peter, Orta Çağ, Avrupa, Papalık

DOI Number: 10.9737/hist.2020.874


A Story of Life From Doctorship To Papacy in The Medieval Europe (Peter from Spain 1210- 1277)

History of humanity is full of many different life stories. One of these life stories belongs to Peter of Spain and it is not an ordinary life story. He had trapped between his dreams and the realities brought by life and had tried to live his dreams as he gets the opportunity from his papal affairs. In addition to his medical knowledge and ability, the religious divine has been one of the factors that shape his life. Until he became a pope, Peter of Spain did not leave aside his physician, who was his main profession, besides administration during his religious duty. While he was the doctor of Cardinal Ottoboni Fieschi, he won the friendship of X. Gregory and became his closest friend. In 1276, the present pope and his successors died one after another, and on October 20, 1276, Pope became the XXI. John. Political instability and unresolved issues in Europe are up to him from his predecessors and tried to solve them during his very short papacy. Although the idea of political associations and the crusade, which also closely concerns our geography, has not been done in our country so far, even though it was in his time. For this reason, it is important to know his Islamic geography and his thoughts and activities against Muslims. Therefore, this study attempted to be evaluated from a scientific, religious and political perspective.

Keywords: Peter of Spain, Medieval, Europe, Papacy

DOI Number: 10.9737/hist.2020.874


339