Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 990

Pınar Ülgen ,Murat Çaylı

Ortaçağ Avrupa Ekonomisinin Mimarları Olan Tüccarlara Genel Bir Bakış

Ortaçağ, her açıdan olduğu gibi ekonomi alanında da oldukça cezp edicidir. Bunu sağlayan gizemli ve yapıcı mimarlar vardır. Bu mimarlar da tüccarlardır. Avrupa´da farklı bir toplumsal sınıf oluşturmuşlardır. Ortaçağ Avrupa ekonomisinin hem gelişim hem de değişim topluluğudur. Özellikle uzak mesafelere yaptıkları ticaret sadece malların alım satımında değil aynı zamanda kültürel etkileşimlerde de aracı olmuştur. Bu durum değişimi hızlandırmıştır. Ayrıca bu noktada tüccarlık artık bir meslek olarak kabul görmeye başlamıştır. Her ne kadar bazı toplumlarda küçümsenen bir meslek olarak görülse de ekonomiyi canlandırmışlardır. Özellikle uzak mesafe ticareti, pazar ve panayırlardaki aktiviteler, tüccarlar arasında bir kaynaşmaya sebep olmuştur. Bu durumda tüccarlarla ilgili çeşitli yönetmelikler çıkarılmış ve daha özgürce çalışabilecekleri ortamlar hazırlanmıştır. Ancak zorlu çalışma ve yaşam koşuluna sahip olan tüccarların hayatları bilinmezliklerle ve hikayelerle doludur. Bu da onlara gizemlilik kazandırmıştır. Bu çalışmada da tüccarların tam olarak kim oldukları ve de Ortaçağ Avrupasında ne tür bir etki bıraktıkları konusunda genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Ticaret, Tüccar, Ortaçağ, Avrupa.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.566


The General Looking to the Merchants Who Were the Architects of the Medieval European Economy

The medieval period as it is in every respect, is also very attractive in the field of economy. There were mysterious and constructive architects who provide this. These architects were also merchants. They created a different social class in Europe. They were people who were both change and development. Espicially trade that were done in long distances by the merchants was not only a means of cultural interaction. This situation accelerated the change. Moreover, at this point merchanding was begun to be accepted as a profession. Although they were seen as a profession to be despised in some societies, they were stimulated the economy. In particular, the activities of the long distance trade and the market and the fair grounds caused a stir among traders. In this case, various regulations were issued for the merchants and the environments where they could work freely were prepared. But the lives of traders who have a hard working and living condition are full of unknowns and stories. This was given them mystery. In this study we will also try to make a general assessment about who they were and they left what kind of influence in medieval Europe.

Keywords: Trade, Merchant, Medieval, Europe.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.566


610