Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1186

Ortaçağ İslam Dünyasında Ticari Sahtekârlıklar

Ahmet N. ÖZDAL

Bu makalede ticari sahtekârlıklar, tüccara yönelik olanlar ve tüccarların yeltendikleri sahtekârlıklar olmak üzere iki ana başlık halinde ele alınmıştır. Tüccara yönelik olanlar, hırsızlık ve yankesicilik türlerini içine alan adi suçlar ile nitelikli sahtekârlıklar olarak ikiye ayrılabilirler. Nitelikli suçlar arasında evrakta usulsüzlük, iş ortağını aldatma ve hukuk sistemini yanıltmaya yönelik sahtekârlıklar zikredilebilir. Tüccarların yöneldikleri sahtekârlıklar, devlete, piyasaya yahut müşteri ve tedarikçilere yönelik olabilir. Devlete yönelik sahtekârlık denildiğinde öncelikle akla vergi kaçakçılığı gelir. Müşteriye yönelik dolandırıcılıklarda, hileli ürün satma ve terazi hileleri başı çeker. Spekülatif ve manipüle edici davranışlar, piyasaları olumsuz etkiler. Sahte veya düşük ayarlı paralar da piyasa açısından son derece zararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Suç, Ticari Suçlar, Ekonomi, Kalpazanlık

DOI Number: 10.9737/hist.2018.640


Commercial Frauds in the Middle East Islamic World

In this article, commercial frauds are dealt with in two main titles, those intended for merchants and those for merchants' crooks. The ones intended for merchants can be divided into two types: common offenses including types of theft and pickpocketing, and qualified frauds. Qualified offenses may include forgery of documents, misconduct of business partners and misrepresentation of the legal system. The forgery of merchants may be directed towards the state, the market, or the customers and suppliers. When it comes to forgery towards government, firstly, tax evasion comes to mind. In frauds directed to customers, fraudulent product sales and scales tend to dominate. Speculative and manipulative behavior negatively affects the markets. Counterfeit or low-set money is also very bad for the market.

Keywords: Medieval, Crime, Commercial Crimes, Economy, Forgery

DOI Number: 10.9737/hist.2018.640


257