Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1433

The Corps of Rum Scouts of Istanbul According To Ottoman Archival Documents in The Armistice Period (1918-1922)

Sabri Özçakır , Salih Başkutlu

The Corps of Rum Scouts of Istanbul was the most active and well-organized scouting organization in the Ottoman Empire during the Armistice period (1918-1922). In a short while this organization became quite popular among local Rum community. The Armistice years created a suitable miliue for the spreading of Rum scouting groups owing to the Ottoman´s lack of authority over Rum community. This article intends to evaluate how Rum boy scout movement played such an important role in the promotion of Greek national identity among Rum population and how scouting activities aroused national awakening against Ottoman Empire. The Rum community living in the Ottoman territory produced strong tension through scouting organizations against the Ottoman authority. In conclusion, following the defeat of Greece in 1922, the Megali Idea ended with a national disaster for Greece and Rum community leading to a real national crisis and collective trauma. Then this organization completely disappeared from Istanbul and Asia Minor.

Anahtar Kelimeler: The Corps of Rum Scouts of Istanbul, Megali Idea, Ottoman Greeks (Rums), Armistice period, Greek national consciousness

DOI Number: 10.9737/hist.2019.765


Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Mütareke Dönemi´nde İstanbul Rum İzci Teşkilatı (1918-1922)

İstanbul Rum İzci Teşkilatı, Mütareke döneminde (1918-1922) Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunan en aktif ve en iyi organize edilmiş izcilik örgütüydü. Bu teşkilat, kısa bir süre içinde yerel Rum topluluğu arasında oldukça popüler oldu. Mütareke yılları, Osmanlı´nın Rum toplumu üzerindeki otorite eksikliğinden dolayı Rum izci gruplarının yaygınlaşması için uygun bir ortam yarattı. Bu makale Rum izci hareketinin Rum nüfusu içinde Yunan ulusal kimliğinin desteklenmesinde nasıl bu kadar önemli bir rol oynadığını ve izcilik faaliyetlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ulusal uyanışı nasıl desteklediğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Osmanlı topraklarında yaşayan Rum topluluğu, izcilik örgütleri aracılığıyla Osmanlı otoritesine karşı güçlü bir gerilim yarattı. Sonuç olarak, Megali Idea Yunanistan´ın 1922´deki yenilgisini takiben Yunanistan ve Rum toplumu için ulusal bir felaketle sonuçlanarak gerçek bir ulusal krize ve toplu travmaya yol açtı. Ardından bu teşkilat İstanbul ve Anadolu´dan tamamen kayboldu

Keywords: İstanbul Rum İzci Teşkilatı, Megali İdea, Osmanlı Rumları, Mütareke Dönemi, Yunan Ulus Bilinci

DOI Number: 10.9737/hist.2019.765


163