Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 288

Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Hıristiyan Cemaatlerin Kamame Kilisesi ile İlgili Tartışmaları

Sami Kılıç , İhsan Satış

Kudüs´te bulunan Kamame Kilisesi, Doğu Roma İmparatoru Konstantin´in annesi Helena tarafından İsa´nın kabri olduğu iddia edilen yer üzerinde inşa edilmiştir. Hıristiyanların hac mahalli olan bu kilise, bütün Hıristiyan cemaatleri tarafından kutsal kabul edilmektedir. Kilisenin hâkimiyeti Katolikler, Ortodokslar, Ermeniler, Süryaniler, Habeşliler ve Kıptiler arasında paylaştırılmıştır. Kilisenin korunması, yönetilmesi ve tamiratı, her cemaat için çok şerefli ve kutsal bir iş kabul edildiğinden, bu hususlarda tartışmalar meydana gelmiş ve bu tartışmalar da zamanla kilise üzerinde hâkimiyet mücadelesine dönüşmüştür. Cemaatler arasındaki tartışmalar Kudüs´ün fethinden itibaren Osmanlı yönetimi için önemli bir mesele olmuştur. Osmanlı Devleti ilk zamanlarda cemaatlerin haklı isteklerini yerine getirerek problemleri çözmeye çalışmışsa da sonradan kilise ile ilgili meseleler kendine ait bir problem olmaktan çıkarak gittikçe kötüleşen bir dava mahiyetini almıştır. Bu makalede, Kamame Kilisesi´nin hâkimiyeti üzerinde Hıristiyan cemaatleri arasındaki tartışmalar ve bu tartışmalarda Osmanlı Devleti´nin tavrı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Kudüs, Kamame Kilise, Hıristiyan Mezhepleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_393


Disputes among the Christian Communities opon the Kamame Church according to the Ottoman Archival Documents

The Kamame Church in Jerusalem has been constructed by Helena, mother of Eastern Roman Emperor, in the place where the grave of Christ is believed to exist. This church that is a pilgrimage local for Christians is a holy temple accepted by Christian communities. The domination of the church is shared among Catholic, Orthodox, Armenians, Syriac, Ethiopians and Copts. The guarding of the church, its administration and reparation is accepted as an honor fort the communities. After a while this matter turned in to a struggle of domination upon the Kamame Church among communities. Disputes among different communities became an important matter fort he Otoman administration after the conquer of Jeruselem. Although the Otoman administration tried hard to fulfill the right requests of the communities without being deciphered, the matter began to become worse and worse day by day. İn this article disputes among Christian communities upon the Kamame Church and talked the attitude of Otoman Empire in this discussion.

Keywords: Otoman Empire, Jerusalem, Kamame Church, Christian Communities

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_393


174