Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1156

Yaşar BAYTAL

Osmanlı Basınında 1917 Bolşevik İhtilali

1917 Bolşevik İhtilali en az Fransız İhtilali kadar siyasi, sosyal ve ekonomik olarak etkisi uzun süre devam etmiş bir ihtilal olarak tarihe geçmiştir. 20. yüzyılın başında Çarlık Rusya, Fransız İhtilali´nin getirmiş olduğu özgürlük hareketlerinden payını almış; ülkedeki ekonomik bunalım ve Çarlık yönetiminin halka yönelik baskıları, sık sık ayaklanma ve grevlere neden olmuştur. Bu kargaşa durumu, 1917 İhtilali´yle sonuçlanmış ve zaman içerisinde İhtilal´in getirdiği siyasi fikirler, Dünya´nın farklı coğrafyalarına yayılmıştır. Çalışmada, 1917 İhtilali´nin Osmanlı basınındaki yansımaları yanında İhtilal´in, Osmanlı siyasi ve sosyal çevrelerine olan tesirinin basın yoluyla izinin sürülmesi amaçlanmıştır. Bolşevikler hakkında çıkan haber ve yorumların Osmanlı yönetimi tarafından nasıl algılandığı ve İhtilal´in kamuoyuna yansıyış biçimi ortaya konulmaya çalışılmıştır. İhtilal´in çıkışından 1920 yılına kadar olan dönemde İhtilal ile ilgili çıkan haber ve yorumlara yer verilerek Osmanlı basınının konuyu ele alış biçimleri değerlendirilmiştir. Ayrıca İhtilal´in getirmiş olduğu fikirlerin Osmanlı yönetimi ve basını tarafından nasıl karşılandığı ele alınarak Müttefiklerin bu süreçte izledikleri siyaset anlatılmıştır. Son olarak dönemin önemli basın-yayın organları arasında yer alan İkdam, Tanin ve Sabah gazeteleri incelenerek İhtilal ile ilgili ortaya çıkan endişeler, açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Basın, Rusya, Bolşevik İhtilali

DOI Number: 10.9737/hist.2018.618


1917 Bolshevik Revolution in The Ottoman Press

The political, social and economic impact of the 1917 Bolshevik Revolution lasted at least as long as the French Revolution. At the beginning of the 20th century, Tsarist Russia took its share of the liberation movements brought by the French Revolution; the economic crises in the country and the pressures of the Tsarist administration towards the people have often caused uprisings and strikes. This disorder ended with the Revolution of 1917 and political ideas brought by the Revolution spread to different geographies of the World in time. In this study, it was aimed to expose the influence of the 1917 Revolution in the Ottoman press as well as the influence of the Revolution over the Ottoman political and social circles through the press. In this sense, the way in which the news and comments about the Bolsheviks were perceived by the Ottoman government and the manner in which the Revolution was reflected in the public was included in this study. The way of the Ottoman press´ handling of the issue was evaluated by mentioning news and comments about the Revolution from its beginning until 1920. By considering how the ideas, that brought by the revolution, were received by the Ottoman government and press, the politics that the Allies followed in this process were explained. Finally the concerns about the Revolution were tried to be explained by examining the newspapers of Ikdam, Tanin and Sabah which are among the important press organs of the period.

Keywords: Ottoman State, Press, Russia, Bolshevik Revolution

DOI Number: 10.9737/hist.2018.618


950