Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1740

Osmanlı Devleti´nde Çocukların İhtida Meselesi (1886-1914)

Burak Kocaoğlu ORCID Icon

Sınırları üç kıtaya ulaşan ve bünyesinde farklı etnik ve dini unsuru barındıran Osmanlı Devleti´nde İslâmiyet´e geçiş oldukça sık görülen bir durumdur. Kayıtlara ihtida olarak geçen İslâmiyet´e geçişin tamamlanabilmesi için ihtida etmek isteyen kişinin belirli bir yaş aralığında, ruhen sağlık olması ve baskı altında bu kararı almamış olması şartları aranmıştır. Bu temel şartları sağlayamayan kişilerin İslâmiyet´e geçişi kanunen mümkün olmamıştır. Bu çalışmada Osmanlı Devleti´nin son dönemlerinde ihtida arzusunda olan çocukların durumu arşiv kaynaklarına dayanılarak gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde İslâmiyet´e geçiş ve İslâmiyet´ten ayrılış ana hatlarıyla gösterilmiş olup ihtida veya irtidâd eden kişilerin durumu ele alınmıştır. Bölümün devamında ise kişilerin neden İslâm dinine geçme arzusunda oldukları tartışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde Osmanlı Devleti´nde bulûğ yaşının tespiti ve bulûğ yaşına ermeyenlerin din değiştirme nedenleri ve yaşanan sorunlar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Gayrimüslim çiftlerden birinin ihtida etmesi ve çiftlerin boşanması sonrası evlilikten dünyaya gelen çocukların velayetinin kimde kalacağı ve hangi dine mensup olacakları meselesi ve devletin bu konudaki tutumu gösterilmiştir. Son bölümde ise ihtida sonrası ve başka bir Gayrimüslim mezhebe geçen çocukların nüfusa kaydı meselesi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İslâmiyet, Gayrimüslim, İhtida, Bulûğ, Çocuk.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.854


The Issue of Conversion of Children in the Ottoman State (1886-1914)

In the Ottoman State, whose borders reached three continents and had different ethnic and religious elements, conversion to Islam was a very common situation. In order to complete the conversion to Islam, which is mentioned as "İhtida", there are some conditions including being mentally healthy, being at a certain age range and not making this decision under pressure. In cases where these basic conditions are not met, legally it was not possible converting to Islam. In this study, we tried to show the situation of the children, who desire to convert to Islam, in the last period of the Ottoman Empire, based on the archive sources. In the introduction, we describe the conversion to Islam and the "apostasy", and the situation of the people who does "İhtida" and "İrtidad". In the continuation of the chapter, we discussed the reasons of the desire to convert to Islam. In the first part of the study, we determined the age of puberty in the Ottoman Empire and we examined the reasons of changing religion for those who did not reach the age of puberty and the problems experienced by them. In the second part of the study, we described, in the case of only one of the parents of a non-Muslim couple converts to Islam and they divorce, who has the custody of the children and which religion they belong to, and the attitude of the state in this matter. In the final part of the study, we discussed the issue of the registration of children who switch to another non-Muslim sect after the conversion.

Keywords: Islam, Non-Muslim, Conversion, Puberty, Children.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.854


337