Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1756

Osmanlı Devleti´nde Hapishanelerin Islah Çalışmalarına Dair Bir İnceleme: Çarşamba Hapishanesi

Hakan Tan ORCID Icon

XIX. asır genel itibariyle değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti açısından pek çok alanda yenileşme hareketlerinin görüldüğü yüzyıl olmuştur. Hapishaneler konusu ise modernleşme ve ıslah çalışmalarının yürütüldüğü alanlardan sadece biridir. Suç ve suçluların daha sistematik bir biçimde ele alınmasına ve diğer birtakım standartlara duyulan gereksinim suçluların tutuldukları alanların ve mevcut koşulların ıslah edilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu kapsamda Osmanlı Devleti´nin de yeni hapishaneler oluşturmaya ve mevcut yapılar özelinde iyileştirme hareketine giriştiği anlaşılmaktadır. Özellikle Islahat Fermanı´ndan sonra yaygınlaşmaya başlayan hapishaneler ülke topraklarının her köşesinde görülmeye başlanmış ve bu hususta yapıların tamirinden, mahkumların yaşam koşullarına hatta hapishanelerde görev yapan personellerin seçilmesine kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise Trabzon Vilayeti´nin Canik Sancağı´na bağlı Çarşamba kazasında bulunan hapishane ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çarşamba, Hapishane, Islah, Modernleşme.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.867


A Study On The Reform of Prisons In The Ottoman Empire: The Prison of Çarşamba

Considering the 19th century in general, it was the century in which modernization movements were seen in many areas for the Ottoman Empire. The prison subject is just one of the areas which modernization and reformation works are carried out. The need for dealing the crime and criminals more systematically and some other standards made the improvement in the areas where criminal were kept and current conditions inevitable. In this context, it is understood that the Ottoman Empire started to create new prisons and to improve existing ones. The prison, becoming common especially after the Reform Edict of 1856, started to be seen in the every corner of the country and in this respect, some works were carried out in many areas from the repair of the buildings to the living conditions of prisoners and even the selection of the personnel working in the prisons. In this study, the prison in Çarşamba which was district of Canik in the province of Trabzon is discussed.

Keywords: Çarşamba, Prison, Reform, Modernization.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.867


287