Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 8   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1253

Osmanlı Devleti´nin Son Zamanlarında Eğlencenin ve Kumarın Bir Çeşidi Olarak Tombala

Mesut Yolal

Oyun ve eğlence olgusu yaşamın her devresinin önemli etkinlikleri arasında yer almaktadır. Osmanlı Devleti´nde bireysel ve toplu olarak oynanan birçok oyun vardı. Bu çalışmada Batılılaşma ile birlikte Osmanlı eğlence hayatında görülmeye başlanan tombala konusu irdelenmiştir. Tombala oyununun Osmanlı sosyo-kültürel hayatındaki yeri ve süreç içerisinde geçirmiş olduğu gelişimi ortaya çıkarmak bu çalışmanın temel amacıdır. Ayrıca kamu otoritesinin bu eğlence sektörü karşısındaki tutumu da incelenmeye çalışılmıştır. Tombalanın, özellikle Mütareke Dönemi´nde, sosyal yaşamda etkisinin artarak gelişmesinde Beyaz Rusların önemli bir etkisi vardır. Bu eğlence sektörü Osmanlı´nın son dönemlerine kadar varlığını sürdürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Eğlence, Kumar, Tombala ve Beyaz Ruslar

DOI Number: 10.9737/hist.2018.670


Bingo as a Variety of Fun and Gambling in the Recent Times of the Ottoman Empire

The phenomenon of play and entertainment is one of the important activities of every period of life. There were many plays in the Ottoman Empire, played individually and collectively. In this study, the issue of bingo, which began to be seen in Ottoman entertainment life with Westernization, was examined. The main purpose of this study is to reveal the role of bingo in Ottoman socio-cultural life and its development. Moreover, the attitude of the public authority against this entertainment sector has been tried to be examined. The White Russians have an important influence on the increase of the impact of the Bingo in the social life, especially during the Armistice Period. This entertainment sector continued to exist until the late Ottoman period.

Keywords: Ottoman Empire, Fun, Gambling, Bingo and White Russians

DOI Number: 10.9737/hist.2018.670


227