Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 276

Hatice Akın

Osmanlı Devlet'nde Hapishane Islahatına Dair 1893 Tarihli Bir Nizamname Önerisi

Osmanlı Devleti´nde hapis cezası zaman zaman uygulanmış olmakla birlikte, geleneksel ceza sisteminin terk edilerek sistemin yeniden düzenlenmesi ve hürriyeti bağlayıcı cezalara kanunlarda yer verilmesi XIX. yüzyılda, Tanzimat´ın ilânından sonra gerçekleşmiştir. 1840´daki Ceza Kanunu´nun ardından çıkarılan ceza kanunlarında yer alan hapis cezasının uygulama alanı olan hapishanelerin fiziki yapısı, sağlık koşulları ve yönetimine dair nizamnameler çıkarılarak hapishanelerin ıslah edilmesine gayret edilmiştir. Bu amaçla Avrupa´daki uygulamalar incelenmiş, gelişmeler takip edilmiştir. Elde edilen bilgiler devletin ihtiyaçları, gelenek ve adetlerine göre şekillendirilerek Osmanlı hapishanelerine dair nizamnameler oluşturulmuştur. Makalemizin konusunu bu amaçla kaleme alınan ve Fransızcadan çeviri olan, Osmanlı hapishanelerinin genel durumundan da bahseden 1893 tarihli örnek bir nizamnamenin transkripsiyonu ve değerlendirmesi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ceza, Hapishane, Islahat

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_369


A Suggested Regulation Dated 1893 about Prison Reform in the Ottoman Empire

In the Ottoman Empire prison sentence was applied at times. However, abandonement of traditional sentence system, reorganization of the system and giving place to the sentences restricting liberty occured in the 19th century after the announcement of the Tanzimat. It was strived to reform prisons by means of passing regulations on the physical structure of prisons, health requirements and administration of prisons which were the application area of prison sentence that were given place in the laws that passed through after the Penal Code legislated in 1840. For this purpose the applications about prisons in Europe were examined and new developments were followed. The obtained information was adapted according to the needs and customs of the Ottoman Empire and new regulations were legislated on Ottoman prisons. The subject of the article is the transcription and the review of a sample regulation dated 1893, translated from French and written on the overall picture of Ottoman prisons.

Keywords: The Ottoman Empire, Sentence, Prison, Reform

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_369


320