Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 915

M. Yasin Taşkesenlioğlu

Osmanlı Diplomatiğinde Mühür ve Bir Vaka Olarak Sahte Mühür Kullanımı

Bu çalışmada Osmanlı Devleti´nde mühürler, diplomatik bir unsur olarak incelenmektedir. Devletin ilk dönemlerinden itibaren resmi evrakta kullanılan mühür, evrak sahteciliğinde taklit edilen veya sahtesi imal edilen bir meta olarak kullanılmıştır. Bu çerçeve içerisinde mühür kazıma sanatı olan hakkâklık mesleği ile tatbik defterleri konumuzla ilintili olarak ele alınmıştır. Hakkâklık mesleğinin tarihi seyrinin yanı sıra 19. yüzyıldaki problemleri sahte mühür kullanımı açısından, Osmanlı devlet dairelerinde tutulan mühür tatbik defterleri ise muhteva yönünden incelenmiştir. Ayrıca özellikle 19. yüzyıldaki hadiselerden örnekler verilerek evrak ve mühürde sahtecilik olayları irdelenmiştir. Osmanlı Devleti´nin sahtecilik olaylarına karşı uyguladığı cezai müeyyidelere de yer verilen çalışmamızda Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından Mehmet Emin Ali ve Mehmet Ali Paşaların isimlerinin karıştığı iki ayrı mühür davası değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diplomatik, Mühür, Sahtecilik.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.556


Seal in Ottoman Diplomacy and Use of Fake Seal As A Case

In this work, seals in Ottoman Empire are studied as a diplomatic element. Seal, used in official documents from the earliest times of the empire, was used as a meta in forgery of documents by making imitations or producing counterfeits. Within this framework, profession of Hakkak, which is the art of engraving seals, and application books were studied in relation to the subject. Along with the historical process of the profession of Hakkak, its problems in 19th century were studied in terms of fake seal usage. Besides, application books kept in Ottoman Empire were analysed with regard to their contents. In addition, examples of forgery in documents and seals especially taken from incidents in 19th century  were studied. In our study, which includes penal santions that the Ottoman Empire practised against forgery, two different cases of fake seal involving two prominent statesmen of Tanzimat Reform Era, Mehmet Emin Ali and Mehmet Ali Pasa were examined.

Keywords: Diplomatics, Seal, Forgery.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.556


47