Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 594

Osmanlı Mülki DevSivilleti´nde () Erkek Rüşdiye Muallimlerinin Nitelikleri, Hakları ve Sorumlulukları

Hatip Yıldız

Bu çalışmada Osmanlı erkek mülki rüşdiye mekteplerinde görev alan muallimlerin sahip oldukları özellikler ile hak ve sorumlulukları, arşiv belgeleri ışığında çeşitli örneklerle detaylandırılarak, bir erkek rüşdiye muallimi olabilmek için çok bir liyakate sahip olunması gerektiği ve öğretmenlerin zorlu şartlarda çalıştıkları ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, eğitim, rüşdiye, muallim, mekteb

Doi Number :10.9737/historyS1286


The Qualifications, Responsibilities, and the Rights of the Civilian Male Rusdiye School Teachers in the Ottoman Empire

Relying on Ottoman archival records, this study examines the rights and responsibilities of the Ottoman male civilian teachers in the Rusdiye, secondary schools, and argues that employment as a rushdiye school teachers required merit and hard work.

Keywords: Ottoman Empire, education, Rushdie, teacher, school

Doi Number :10.9737/historyS1286


101