Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 296

Osmanlı Son Dönem Tarihçi - Eğitimcisi Ahmed Refik (Altınay) ve Tarih Eğitimi

İbrahim Caner Türk

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti son dönemi ünlü tarihçi-eğitimcilerinden Ahmed Refik(Altınay)´in hayatı, eğitim hizmetleri, Osmanlı Devleti´nde tarih eğitiminin gelişimi ve Ahmed Refik Bey´in tarih öğretimi-tarih ders kitapları konusundaki düşünceleri analiz edilmeye çalışıldı. II.Meşrutiyet döneminde ön plana çıkan Ahmed Refik, öğretmenlik tecrübesini zaman içinde daha geniş kitlelere hitap etme ve okumayı sevdirme isteğine ve şevkine dönüştürmüştür. Tarihin eğitici ahlaki yönüne önem vermiştir. Bunu yaparken de "bilimsel"(pozitivist olarak) yöntemin kullanılabilineceğini belirtmiştir. Ahmed Refik, tarih eğitimine ilişkin düşüncelerini ise, "Tedrisat- ı Tarihiyye veTarih Kitapları" adlı makalesinde dile getirmiştir. Burada, tarihin önemi aktarılıp, okul kitaplarına verilmesi gereken yön işaret edildikten sonra, Tevfik Paşa´nın "Osmanlı Tarihi" ile Ahmed Rasim´in "Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi" adlı kitapları tanıtılmakta ve iki eserin değeri belirtildikten sonra yer yer ilginç pasajlar aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tarih Eğitimi, Ahmed Refik(Altınay)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_362


Ahmed Refik (Altınay) Historian and Educator of the Last Period of Ottoman and History Education

İn this study, the life of Ahmed Refik (Altınay), the famous historian and educator of the last period of Ottoman Empire, his educational attendances, the development of history education in Ottoman Empire, Ahmed Refik´s teaching of history and his thoughts on history course books are tried to be analyzed. Ahmet refik, who came into prominence in the term of II. Meşrutiyet (Constitutional Monarchy), changed his teaching experience into the desire and enthusiasm of appealing to much more crowds and of making people endear reading. He attached importance to the educatory and moral sides of history. While doing that, he expressed that (as a positivist) `scientific´ method could be used. Ahmet Refik mentioned his thoughts about history education in his article entitled `Tedrisat-ı Tarihiyye and History Books´. In that study, the importance of the history was explained, it was pointed at how the school books should be, Tevfik Pasha´s `Ottoman History´ and Ahmed Rasim´s `Ottoman History with Pictures and Map´ were introduced and after the value of the two works were indicated, some interesting passages were cited.

Keywords: Ottoman Empire, Education of History, Mr.Ahmed Refik(Altınay

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_362


178