Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 290

Sinan Marufoğlu

Osmanlı Taşra Eyaletlerinde Hizmetler ve Ücretler

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti´nin, merkez-taşra ilişkileri bakımından merkezin güçlü olduğu dönemlerde, halkına temin etmiş olduğu hizmetleri ve bu hizmetleri icra eden kamu görevlilerine tahsis etmiş olduğu ücretleri ele almaya çalıştık. Bu bağlamda Osmanlı merkezi idarenin taşrada da güçlü olduğu, Klasik dönem için XVI yüzyıl, Yenileşme dönemi için de XIX yüzyıl Tanzimat dönemindeki Hizmet-Ücret uygulamalarını incelemeye ve bazı veriler sunmaya çalıştık. Klasik döneme ilişkin veriler, büyük ölçüde Ayn Ali Efendi´nin XVI yüzyılda Osmanlı toprak ve mukataa verileri üzerine, Halil Sahillioğlu tarafından yapılan çalışmalara dayandırılmıştır. Yenileşme dönemi ile ilgili veriler ise, XIX yüzyıla ait Osmanlı Arşiv kayıtlarına dayandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Eyaletler, Hizmetler, Ücretler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_404


The Services and Wages in the Ottoman Provinces

In this paper, we tried to present some data on the Ottoman State´s applications in order to provide public services to its people and the wages paid to the officials in the periods were the central Ottoman administration was on move at the provinces. We considered the Ottoman State´s applications of the XVI century as a model for the Classic period and the applications after the Tanzimat period in the XIX century as a model for the Modernization period, were the Ottoman central administration was strong at the provinces. The data of the Classical period based on the Ayn Ali Efendi´s XVI century land and mukataa records and Halil Sahillioğlu studies. While the data of the modernization period based on the XIX century Ottoman Archive records

Keywords: Ottoman, Provinces, Services, Wages.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_404