Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1298

Buket Çelik

Osmanlı´da Kadın İsimleri: Sivas Eyaleti Örneği (1742-1763)

Kişi isimleri toplumların dinî, kültürel ve sosyal özellikleri hakkında bizlere önemli bilgiler sunmaktadır. İnsanlar tarih boyunca yaşadıkları çevreden, kültürlerinden ve dinî inançlarından etkilenerek çocuklarına isim koymuşlardır. Osmanlı´da kişi isimleri üzerine yapılan çalışmalar genellikle erkek isimleri üzerine yoğunlaşmıştır. Oysaki Osmanlı kadınları da sosyal ve ekonomik hayat içerisinde aktif bir role sahiptirler. Gerek gündelik faaliyetleri gerekse halk ile olan etkileşimleri sonucunda meydana gelen olaylar, Osmanlı kadınlarının arşiv kaynaklarında yer almasına vesile olmuştur. Sivas Eyaleti´ne ait Ahkâm-ı Şikâyet defterlerine kaydedilmiş olan şikâyetlerin incelenmesi ile hazırlanmış olan bu çalışma ile çok sayıda Müslim ve Gayrimüslim kadın ismine ulaşılmıştır. Müslüman kadınların çoğu, günümüzde de en çok verilmiş isimlerden olan Ayşe, Fatma, Hatice isimlerini almış olmakla birlikte, bazı aileler sıradanın dışına çıkmış ve çocuklarına farklı isimler koymuşlardır. Gayrimüslim kadınlardan bazılarının da Türkçe kökenli isimleri aldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca Müslüman ve Gayrimüslim kadınların ortak kullandıkları isimler olduğu da görülmektedir. Çalışmanın son kısmında ise kadınlara verilen unvanlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kadın, İsim, Sivas Ahkâm Defterleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.692


Woman Names in Ottoman: In the Example of Sivas Province (1742-1763)

Person names provide important information about the religious, cultural and social characteristics of societies. People have been giving names to their children by influence from their environment, culture and religious beliefs throughout history. The studies on the names of the people in the Ottoman Empire are mostly focused on male names. Also Ottoman women play an active role in social and economic life. The events that occurred as a result of their daily activities and their interactions with the people caused the Ottoman women to take part in the archive sources. This study, which was prepared with the examination of the complaints recorded in the Ahkâm-ı Şikâyet (grievance judgements) registers of the State of Sivas, reached a large number of Muslim and non-Muslim women name. While most of the Muslim women received the names of Ayse, Fatma, Hatice, who were the most prominent figures today, some families went out of the ordinary and had given different names for their children. As Identified some of the non-Muslim women have also been named Turkish origin forenames. It is also seen that Muslim and non-Muslim women have shared to use common names. In the last part of the study, the titles given to women are perused.

Keywords: Ottoman, Woman, Name, Judgement Registers of Sivas

DOI Number: 10.9737/hist.2018.692