Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1194

Plevne ve Gazi Osman Paşa´yı Dünya Gözüyle Görmek

Ahmet YÜKSEL , Hasan BABACAN

93 Harbi olarak da bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, Osmanlı İmparatorluğu için tam bir faciayla neticelenmiştir. Savaş sonunda imzalanan Berlin Antlaşması o neticenin resmî vesikasıdır. Nitekim imparatorluğun toplam toprağının beşte ikisi, nüfusunun ise beşte biri (5.5 milyon) artık yoktur. Bu kayıplar göz önünde bulundurulunca Osmanlılar açısından savaş içi gelişmeler hakkında konuşulmaya veya yazılmaya değer bir husus olmadığı düşünülebilir. Ancak Plevne Müdafaası o düşünceyi geçersiz kılar. Osmanlı askerinin savaş içerisinde tek yüz aklığı gösterdiği cephe olarak kayıtlara geçen Plevne, her şeyden evvel Türk askerinin tarihte gösterdiği direnç ve kahramanlık hikâyelerinin en güzide örneklerinden birisi olmuştur. Burada tam 145 gün boyunca Gazi Osman Paşa kumandasında ve büyük bir yokluk içerisinde sayıca çok üstün olan Ruslara karşı emsalsiz bir direniş gösterilmiştir. Bu direniş; sadece Müslüman çevrelerde değil, düşman da dâhil olmak üzere tüm dünya sathında büyük bir hayranlık uyandırmış, o hayranlığın birer mahsulü olan türkülere, marşlara ilham vermiş, şiirlere, kitaplara konu olmuştur. Dahası dünya basınının gündeminden aylarca düşmemiştir. Kısacası, uyandırdığı yankı ve hayranlık dünyanın dört bir yanında hissedilmiştir. Bu çalışma işte o yankı ve hayranlığın boyutlarını, mevcut literatürün yanında Başbakanlık Osmanlı Arşivi´nden temin edilen bazı vesikalarla ortaya koymayı kendisine amaç edinmiştir.

Anahtar Kelimeler: 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Plevne, Gazi Osman Paşa, Etki

DOI Number: 10.9737/hist.2018.646


Seeing Plevna and Gazi Osman Pasha By The World´s Eye

1877-78 Russian War, also known as "93 War" ended up as a complete disaster for Ottoman Empire. Treaty of Berlin, which was signed after the war, is the formal record of this result. Thus, two fifth of the Empire's territory and one fifth of its population no longer existed. When these losses are taken into account, it can be thought that in terms of Ottomans, there is no concern about the progress of the war to be written or spoken. Nevertheless, the Siege of Plevna makes this thought invalid. Plevna, which was recorded as the only front line where the Ottoman soldiers came out with honour, before everything, has been one of the most distinguished examples of the stories of heroism and resistance which Turkish soldiers set out. Here, as long as 145 days, an incomparable resistance was set out by the command of Gazi Osman Pasha and in a great shortage, towards the Russian, who were superior in number. This resistance fascinated not only Muslim environment, but also all the world surface including the enemy, in a great manner; inspired anthems and folk songs which are the products of this admiration; became the subject of poems and books. Furthermore, it was not out of from the agenda of the world for months. In short, the arisen reflection and admiration were felt all over the world. This works aims to present the size of these reflection and admiration, by some records which have been provided from Premiership Ottoman Archive, in addition to present literature.

Keywords: 1877-78 Ottoman-Russian War, Plevna, Gazi Osman Pasha, Effect

DOI Number: 10.9737/hist.2018.646


339