Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 939

Mehmet Kurt

Roma Döneminde Beyşehir Gölü (Karalis) Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Antik adı Karalis olan Beyşehir Gölü, Killanion Ovası ve Orondeis ülkesi başta olmak üzere son derece verimli arazilerle çevrelenmiştir. Publius Servilius Vatia´nın Torosların iç kısımlarında haydutlara yönelik seferi sonucunda Beyşehir Gölü´nün doğu kesimindeki verimli araziler ager publicus yani kamu arazisi yapılmıştır. Cicero tarafından Servilius´un seferi sırasında kamu arazisine dönüştürülmüş ager Agerensis ve ager Gedusanus gibi topraklardan da söz edilmektedir. Bunların kesin lokalizeleri yapılamamış olmakla birlikte ager publicus yapılan arazilerle birlikte anıldıkları için Beyşehir Gölü´ne çok uzak olmamalıdırlar. Gerek Antik edebi kaynaklardan ve gerekse epigrafik belgelerden bölgenin demografik ve buna bağlı olarak dini ve kültürel açıdan homojen bir yapı sergilemediği anlaşılmaktadır. Bölgedeki alt bölge isimleri aynı zamanda etnik açıdan farklı kökenden halklara işaret ettiği gibi, burada ele geçmiş yazıtlar Thrak ve Pers isimleri de içermektedirler. Söz konusu yazıtların bazılarından bölgede değişik tanrıların tapım gördüğü ve Pappa-Tiberiopolis´te bir imparatorluk kültünün varlığı anlaşılmaktadır. Beyşehir Gölü´nün kuzeyindeki Killanion Pedion (Cillanion Tractus) ile doğusundaki tractus Orondicus su kaynakları açısından zengin ve tarımsal üretime son derece elverişli ovalardır. Augustus döneminden itibaren bu çevrede imparatorluk malikaneleri ve özel malikaneler oluşturulmuştur. Roma için siyasi olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük önem taşıyan bu kırsal alanların güvenliğinin ise stationariuslar, paraphylakslar, eirenarkhesler ve horophylakslar tarafından sağlandığı epigrafik belgelerden bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Roma dönemi, Beyşehir Gölü çevresi, Orondeis ülkesi, Killanion ovası, Sosyal ve ekonomik yapı.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.553


The Social and Economic Structure of Beyşehir Lake (Karalis) in The Roman Period

Beyşehir Lake that its ancient name is Karalis, is surrounded by highly productive land, especially Killanion Plain and Orondeis country. As a result of Publius Servilius Vatia's campaign against bandits in the inner parts of the Taurus The fertile land in the eastern part of Beyşehir Lake was made ager publicus as public land. During the campaign of Servilius by Cicero, it was mentioned that ager Agerensis and ager Gedusanus converted into public land. Their precise localities have not been made but they were called together with lands as ager publicus, can not be far away to Beyşehir Lake. It is understood from both the ancient literary sources and the epigraphical documents that the region is not homogeneous in terms of demographic and religious and cultural aspects. As the names of the sub-regions in the region also point to the peoples of different ethnically different origins, the inscriptions found here also include the names of Thrak and Persian. It is understood that some of the inscriptions were worshiped by different gods in the region and the existence of an imperial cult in Pappa-Tiberiopolis. The Killanion Pedion (Cillanion Tractus) in the north and the tractus Orondicus in the east of Lake Beyşehir are rich in water resources and extremely convenient plains for agricultural production. Since Augustus, empire manor and private manor were established in this environment. The safety of these rural areas, which are of great economic importance for Rome as well as politically, provided by stationarians, paraphylakes, eirenarkhes and horophylakes that known from epigraphic documents.

Keywords: Roman period, Beysehir Lake surroundings, Orondeis Country, Killanion plain, Social and economic structure.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.553


64