Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1716

Safevî Bürokrasisinde Seyyidler (1524-1629)

Mehmet Dağlar ORCID Icon

Seyyidler müslüman hükümdarlar tarafından sürekli hürmet görmüş ve önemli görevlere getirilmiştir. Hükümdarların Peygamber soyundan gelen seyyidlerle yakın ilişki kurması meşruiyetlerinin güçlenmesini sağlamıştır. Safeviler kuruluş yıllarından itibaren çeşitli zümreleri bünyesine katarak gelişmiş ve bürokratik yapısını inşa etmiştir. Konar-göçer kabilelere dayanan bir devletin yeterli derecede devlet adamına ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Askeri bürokrasiyi şekillendiren Türkmenler Safevilerin sivil ve dini bürokrasisi için yetersiz kalmıştır. Safevi Devleti bu sorunu İranlı bürokratlarla çözmeye çalışmasına rağmen resmi mezhep olan Şiiliğin gelişmesi için seyyid ulema sorunun çözülmesine daha fazla yardımcı olmuştur. Seyyidler Safevilerde önemli makamlara getirilerek devletin yapılanmasına katkıda bulunmuştur. Çalışmamızda Safevi devletinin bürokratik anlamda şekillendiği yaklaşık yüz yıllık dönem içerisinde seyyidlerin konumu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Safeviler, Seyyid, Şiilik.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.864


Sayyids in the Safavid Bureaucratic Structure (1524-1629)

Sayyids were constantly respected by muslim rulers and were brought to important positions. The fact that the rulers had a close relationship with the sayyids of the prophet´s lineage strengthened their legitimacy.Safavids has built its advanced and bureaucratic structure by incorporating various zones since its foundation. It turns out that a state based on the nomadic tribes needed sufficient statesmen. The Turkmens, who shaped the military bureaucracy, were insufficient for the civil and religious bureaucracy of the Safavids.Altough Safavid State attempted to solve this problem with Iranian bureaucrats for the development of Shi´ite, which is the official sect, sayyid ulema helped to solve the problem. The Sayyids were brought to important authorities in Safavids and contributed to the stucture of the state. In our study, the location of the sayyids in the nearly one hundred-year period in which Safavid state was shaped bureaucratically was discussed.

Keywords: Safavids, Sayyid, Shiism.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.864


283