Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 161

Mehin Fehimi ,Çeviren: M. Bilal Çelik

Safevi Şahları ile Astrahani Hanedanı Arasındaki Siyasi İlişkiler

Yeniçağda İran ile Türkistan arasındaki münasebetler nispeten az çalışılmış bir konudur. Müellif bu konuya eğilerek XVII. yüzyıl İran-Türkistan ilişkilerini kaleme almıştır. Buhara merkezli ortaya çıkan Astrahanî (Canıoğulları) Hanedanı´nın yönetime geçiş sürecini ele aldıktan sonra İran-Safevi Hanedanı ile ilişkilerinden söz etmiştir. Bu ilişkiyi belirleyen temel saikler ile ilişkilerin birbiri ardı sıra tahta geçen hükümdarlar döneminde geçirdiği süreç yazar tarafından işlenmiştir. Bu bağlamda siyasi olayların yanı sıra mezhep farklılığının da ilişkilere etkisi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Buhara, İran, Safeviler, Astrahanîler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_105


The Political Relations Between Safavid Shahs and Astrakhand Dynasty

The subject of the relations between Iran and Turkestan in the early modern period is rarely studied. Paying attention to this subject, the author wrote the relations between Iran and Turkestan in the XVIIth century. He mentions about the establishment period of the Astrakhanid (Janid) Dynasty which was set up in Bukhara, and then he notices her relations with Iranian Safavid Dynasty. The author examines the causes of these relations and the process of these relations in the time of the sovereigns who were came to power successively. In this connection, in addition to the political events, the effects of sect differences to the relations are emphasized.

Keywords: Turkestan, Bukhara, Iran, Safavids, Astrakhanids

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_105


218