Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1494

Songül Dumlupınar Alican ORCID Icon

Şehre Ad Vermek: Âmid İsmi Hakkında

Köklü bir geçmişe sahip bulunan şehirlerin farklı tarihî dönemlerde farklı isimlerle anıldıkları bilinmektedir. Bunun nedenlerinden biri tarih içerisinde şehre hâkim olan farklı toplulukların isimlendirme biçimleridir. Her birinin kendilerine özgü kültürel yapıları, dinî ve sosyolojik geçmişleri ya da doğa anlayışları bu isimlendirme teşebbüsünde önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Bir diğer ifadeyle, her şehir kendisine hâkim olanlar tarafından değiştirilmek ve dönüştürülmek istenmiş, bu da doğal olarak şehirlerin isimlerine yansımıştır. Bununla birlikte bir şehre ad olan birçok ismin zaman zaman birbirlerinin bir tür devamı olarak bazı değişikliklerle yaşamaya devam ettikleri de not edilmelidir. Dolayısıyla her çağın isimlendirme pratiği üzerinden daha sonraki dönemlere şu ya da bu ölçüde bir miras bırakıldığı söylenebilir. Bu çalışmada, coğrafyamızın en köklü şehirlerinden Diyarbakır´ın, ortaçağdaki ismiyle ifade edilecek olursa Âmid´in tarihî süreç içerisinde deneyimlediği isim değişiklikleri ele alınacak ve değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Diyarbakır, Âmid, İsim, Şehir, Kültür.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.757


To Give A Name To City: About Name Of Amid

It is known that cities with a long history are known by different names in different historical periods. One of the reasons for this is the nomenclature of different communities that have dominated the city throughout history. Their unique cultural structures, religious and sociological backgrounds or their understanding of nature stand out as an important factor in this naming attempt. In other words, each city was sought to be changed and transformed by those who dominated it, which was naturally reflected in the names of the cities. Therefore, it can be said that each era is inherited to one or more extent through the naming practice. It should be noted, however, that many names, which are the names of a city, sometimes survive each other as some kind of continuation of each other. In this study, will be discussed and evaluated Diarbakr´s (Amid, with medieval name) names, it one of the most rooted cities of our geography, and its changes experienced in history.

Keywords: Medieval, Diarbakr, Amid, Name, City, Culture.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.757


410