Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 135

Emine Güldüoğlu

Şer'iye Sicillerine Göre Kayseri'de Mülk Satışları Üzerine Bir Değerlendirme (1678-1679)

Osmanlı Devleti´nin mahkeme kayıtları uzun yıllar boyunca muntazam olarak sicillere yazılmıştır. Şer´iye Sicilleri veya Kadı Sicilleri olarak bilinen bu defterlerde; idari, siyasi, iktisadi, dinî, sosyal ve toplumsal konularla ilgili belgelere rastlamak mümkündür. Bu defterler, belge türleri bakımından da çeşitlilik arz etmektedir. Bunlar arasında; hüccet, ilam, ferman, berat, buyruldu, hüküm vs. belgeler bulunmaktadır. Bu makalede, 1678-1679 tarihinde kaydedilen Kayseri Şer´iye Sicili incelenmiş, mülk satışları ile ilgili kayıtların tespit edilmesi ve bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu sicilden de anlıyoruz ki; Kayseri´de ev, bağ, dükkân ve tarlaların satış işlemi yapılmıştır. Şahıslar, kendilerine ait veya ortağı oldukları mülkleri, başkalarına satabilmişlerdir. Bu çalışmada, sicile kaydedilen belgelerden örnekler vererek, mülk satışları ile ilgili bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şer´iye Sicili, Kayseri, İktisat, Mülk Satışları.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_134


An Assessment on Property Sales in Kayseri According to The Şer'iye Sicilleri (1678-1679)

Court records of the Ottoman Empire has been written for many years regularly to the registers. It is possible to find in this book, known as Şer´iye Sicilleri or Kadı Sicilleri, administrative, political, economic, religious, social related to documentation. These books, in terms of document types are also varied. These include hüccet, ilam, ferman, berat, buyruldu, hüküm and so on. In this article, my aim is to examine The Şer´iye Sicili of Kayseri, dated 1678-1679. We understand from this register that in Kayseri, home, vineyards, shops and fields have been made of the sales process. Individuals, their own or their partner property, able to sell to others. In this study, I will try to make an assessment about the sale of property by giving examples from documents recorded in the register.

Keywords: Şer´iye Sicili, Kayseri, Economic, Property Sales.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_134


230