Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 498

Mustafa Göleç

Sevr´in Aynasından Bakmak: Türk İnkılâbının Kurucu İdeolojik Metinlerinde Lozan Söylemi

Lozan Muahedesi Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucu bir metni olarak modern Türkiye´de tutum, düşünce ve politikaları şekillendiren bir algılar bütünüdür. 1920´ler ve 1930´lar boyunca devlet adamı ve aydınlar eliyle üretilen Lozan söylemleri, özellikle Sevr ile kurulan karşıtlık temelinde yeni devletin meşruiyetinin sağlanmasında, yeni siyasal seçkinlerin meşrulaştırılmasında, Türk dış politikasının şekillenmesinde, iktisat politikalarının belirlenmesinde ve nihayet ulus kimliğinin tanımlanmasında rol oynamıştır. Bu çalışmada bu söylemler analiz edilerek geçmişten günümüze Lozan algısı tanımlanmakta ve bu algının reel politik üzerindeki etkisi belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lozan Muahedesi, Sevr, Türk İnkılâbı Literatürü, Söylem Analizi

Doi Number :10.9737/historyS959


Looking Through the Mirror of Sevres: The Discourse of Lausanne in the Foundation Ideological Texts of the Turkish Revolution

As a constituent text of the Republic of Turkey, the Lausanne Treaty serves not only as a treaty but also as a guideline, which shapes attitudes, ideas and policies of modern Turkey. The Lausanne discourse, which was produced by the statesmen and intellectuals of the republic during the 1920s and 1930s, emerged as an opposition to the defunct Sevr Treaty. The Lausanne discourse played a role in ensuring the legitimacy of the new state, in legitimizing the new political elites, in the formation of Turkish foreign policy and economic policies, and finally in defining national identity. This study analyzes these discourses and defines the perception of Lausanne from past to present and exhibits its impact on real politics.

Keywords: The Treaty of Lausanne, Sevres, Turkish Revolution Literature, Discourse Analysis

Doi Number :10.9737/historyS959


290