Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 283

Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kayserili Müslim ve Gayrimüslim Memurların Aldıkları Madalya, Rütbe ve Nişanlar ( M.1879-1909)

Ahmet Gündüz

Bu çalışmada, Osmanlı memurlarının sicil işlemlerini yürüten ve yakın dönem Osmanlı memurlarının biyografisi için en önemli kaynak malzemesi olan Sicill-i Ahvâl Defterlerinden faydalanılarak Kayserili memurlar incelenmiştir. Giriş kısmında Sicill-i Ahval hakkında bilgi verilerek, Osmanlı Devleti´nde sicil tutma işlemleri ile gelişmeler, kurulan komisyonlar hakkında da açıklamalar yapılmıştır. Ancak 280 adet müslim ve gayrimüslim Kayserili memurların çalıştıkları süre içerisinde yapmış oldukları faaliyetler sonucunda devlet tarafından kendilerine verilen madalyalar, rütbeler, nişanlar tespit edilmiş, sadece bu konu hakkındaki bilgiler tablolar halinde verilerek değerlendirilmiştir. Tablolar verilmeden önce memurların almış oldukları Tahlisiye Madalyası, Yunan Muharebe Madalyası, Liyakat Madalyası, Hamidiye-Hicaz Demiryolu Madalyası, Yemen Muharebe Madalyası, Silistre Madalyası ve Hamiyet-i Vatan Madalyası hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sicill-i Ahval Defterleri, Osmanlı Devleti, Madalya, Rütbe ve Nişanlar, Kayserili Memurlar,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_405


According to Sicill-i Ahval Registers Medals, Ranks, Insignias Taken by Muslim and Non-Muslim Officials in Kayseri (M.1879-1909)

In this study, the Ottoman officers carrying out registration procedures and the most important source material for the near term, the biography of the Ottoman officers Sicill-i Ahval officers' notebooks were examined by making use of Kayseri. In the introduction to Ahval Sicill-i provide information about developments in the Ottoman Empire with the record keeping procedures, the explanations have been made about commissions established. However, 280 Muslim and non-Muslim civil servants in Kayseri, as a result of work activities are done within the period given to them by the state, medals, ranks, medals have been identified, assessed only on the matter by giving the information in the tables. Salvage officials before being taken from Tables Medal, the Greek Combat Medal, the Medal of Merit, the Medal of Hamidian-Hejaz Railway, Yemen Combat Medal, and the Medal of Silistra and provides information about the Medal of Patriotism of the Country.

Keywords: Sicill-i Ahval Books, Ottoman Empire, Medals, Ranks and Orders, Kayseri Officials.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_405


253